<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 927

46351. ஊஞ்சலில் அமர்ந்து ஆடும் ஒருவர் எழுந்து நின்று ஊஞ்சலாட்டத்தைத் தொடரும்போது, ஊஞ்சலின் அலைவு நேரம்?


46352. किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है ?


46353. ઇન્ડીયન પીનલ કોડના કયા પ્રકરણમાં મિલકત વિરૂધ્ધના ગુન્હાઓનો સામાવેશ કરવામાં આવેલ છે ?


46354. विधानसभा को भंग कौन कर सकताहै ?


46355. India's foreign policy: New dimensions' भारताच्या बदलत्या विदेश नीती विषयक ग्रंथ कोणत्या माजी भारतीय पंतप्रधानचे चिंता आहे ?


46356. "All plants are made of cells". It was suggested by


46357. खालीलपैकी कोणती विधाने फजल अली आयोगा च्या तरतुदी आहेत


46358. Best marker of cardiac events ?


46359. In eukaryotes, there are three different RNA polymerases. The RNA polymerase responsible for transcription of mRNA is


46360. Diffraction of slow moving electrons is used to estimate


46361. In Java, 5/2 =


46362. Guwahati is situated on the bank of the river


46363. A case of carcinoma larynx with the involvement of anterior commissure and right vocal cord, developed perichondritis of thyroid cartilage.Which of the following statement is true for the managements of this case ?


46364. MCQ The equatorial diameter of planet Saturn is


46365. Which of the following is false ?


46366. When was Samuel Coleridge born?


46367. Intracytoplasmic inclusion bodies are found in cells infected with


46368. The ions which do not take part in any activity step during a chemical reaction are called


46369. Fireclay bricks is not used for lining the


46370. Which Frances Burney novel is about the French Revolution?


46371. The point of intersection of two coordinate axes is called


46372. With increase in compression ratio, the volumetric efficiency of air compressor


46373. गोगलगाय . . . .या संघात मोडते


46374. Oblique drawings are dimensioned in a similar fashion as these types of drawings:


46375. बेरतेलोट(berthelot) किस देश का निवासी था ?


46376. Jigging is a technique by which different particles can be


46377. Which one of the following union territories has its territorial areas spread in three states?


46378. fixed positions of valence electrons makes materials


46379. किंमत निर्देशांकाचे प्राथमिक ,इंधन आणि उत्पादित माल हे जे तीन किंमतगढ आहेत , त्यापैकी कोणत्या गटाची किंमत वाढल्याने सर्वसामान्य किंमतीही वाढल्या , जातात असा अनुभव आहे ?


46380. March 4 1931 is an important date in Indian History because on this day


46381. What is the other name for LAN Card ?


46382. All are true about exocrine functions of pancreas EXCEPT -


46383. False regarding hypernephroma is -


46384. Which of the following statements are correct about the String Class in C#.NET? 1.Two strings can be concatenated by using an expression of the form s3 = s1 s2; 2.String is a primitive in C#.NET. 3.A string built using StringBuilde


46385. Which river crosses the equator twice?


46386. Eye is more sensitive to


46387. இந்தியாவில் புலிகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது?


46388. The chemical composition of a compound


46389. खानदेशातील कोणत्या जमातीने ब्रिटीश सरकार विरोधी उठाव केला ?


46390. Ester get fully hydrolyzed when it is refluxed with an


46391. दक्षिण भारत में सूफीवाद को प्रसारित-प्रचारित किसने किया हैं ?


46392. Where was Andrew Johnson born?


46393. தற்போதய மக்களவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை?


46394. Which of the following indicates the minimum number of entities that must be involved in a relationship?


46395. Oxidation of a molecule involves


46396. दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी ?


46397. The system of measurement in which the angle is measured in radians called the


46398. खालीलपैकी गोहत्या बंदीचा कायदा करणारे राज्य कोणते ?


46399. __________ pumps are axial flow pumps.


46400. The Principle of Fundamental Rights cannot be amended under Article 368, was propounded by the Supreme Court of India in -


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions