<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 92

4601. ભ્રષ્ટ્રાચાર નાબૂદી અધિનિયમ હેઠળ બેન્કર શા બાબતથી બંધાયેલી છે ?


4602. The International Labor Organization was established in


4603. The Arctic Ocean is located in


4604. बिरसा मुण्डा के बारे में कौन-सा कथन सत्य है ?


4605. Water molds belong to which division?


4606. Transmitters mainly involved in OCN is -


4607. An Employee class has a property called age and emp is reference to a Employee object and we want the statement Console.WriteLine(emp.age) to fail. Which of the following options will ensure this functionality?


4608. Of which state was Andrew Johnson Military Governor in 1862-1865?


4609. At present the Rajya sabha consists of .........members


4610. Which of the following train at present covers the maximum distance on its route?


4611. The function of ribosomes within the cell is


4612. प्राचीन काल में शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहा पर थी ?


4613. If a person is vaccinated against a disease sometime in the past, which of the following is currently in your body?


4614. In a young multiparous female and prolapse uterus,treatment of choice:


4615. ई.सन १८५७ च्या उठावाची पहिली ठिणगी ............ येथील छावणीत पडली.


4616. One popular classification technique in Business Intelligence (BI) reporting is ________ .


4617. Which of the following undergoes granular fracture ?


4618. शुद्ध एथनाॅइक अम्ल का गलनांक कितना होता है ?


4619. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या मुदतीत एका वेळी फक्त.............साठीची मुदतवाढ केली जाते.


4620. Semilogarithmic paper means


4621. An Employee class has a property called age and emp is reference to a Employee object and we want the statement Console.WriteLine(emp.age) to fail. Which of the following options will ensure this functionality?


4622. भारतीय पतनियंत्रणाचे कार्य कोणती बँक करते ?


4623. Ctrl + K


4624. 14.How many 1\'s are present in the binary representation of 15 x 256 5 x 16 3 is


4625. The range of visible light is from


4626. India's permanent Research Station 'Dakshin Gongotri' is located at -4627. Optic lobes are found in


4628. What is the linearity of a D/A converter?


4629. Which current state most closely approximates the area which the Indians from east of the Mississippi were forced into by removal?


4630. With an PNP transistor the current flows which direction ?


4631. A parallel circuit differs from a series circuit in that a parallelcircuit has :


4632. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी कोणत्या महाविद्यालयात गणिताचा प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली


4633. Severity of Mitral Stenosis is assessed by:


4634. Pseudo obstruction of intestine is also known as ?


4635. On a master-slave flip-flop, when is the master enabled?


4636. The freezing point of a liquid decreases when the pressure is increased, if the liquid __________ while freezing.


4637. பூதான இயக்கத்தை துவங்கியவர்?


4638. महाराष्ट्रातील उंच शिखर साल्हेर हे कोणत्या पर्वतात आहे .


4639. Which of the following is an effect of acetylcholine ?


4640. Which is the most undesirable component in kerosene ?


4641. 360 கி.மீ தூரத்தை இரயில் 4 மணி நேரத்தில் கடக்கின்றது. அதே வேகத்தில் இரயில் சென்றால் 6 மணி 30 நிமிடங்களில் கடக்கும் தூரம்?


4642. काटेरी वनांसंदर्भात चुकीचे विधान ओळखा. अ] ८० सेमी पेक्षा कमी पर्जन्य असलेल्या भागात आढळतात. ब] वृक्षांची मुळे कमी खोलीवर असतात. क] बाभूळ, खजूर, निवडुंग असे वृक्ष आढळतात.


4643. Which of the following methods would be most appropriate for sterilizing an antibiotic solution?


4644. HPLC methods include


4645. Which of the following(s) is/are porteolytic or putrefactive decomposing proteins with the production of malodorous compounds such as H2S, mercaptans, ammonia, indole and skatole?


4646. A function with the same name as the class, but preceded with a tilde character (~) is called __________ of that class.


4647. By default, on which page the header or the footer is printed?


4648. Many times we read a term in newspapers Basel-I/Basel-II. The term is associated with which of the following fields?


4649. In an isometric sketch of a cube:


4650. 'खरखरा'' जलाशय किस जिले में स्थित है?


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions