<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 725

36251. ஒலிகள் ( ULTRASONIC SOUND ) மூலம் தனக்கு தேவையான உணவு இருக்கும் பாதையை கண்டறியும் பாலூட்டி?


36252. Excel displays the current cell address in the ……….


36253. 587 x 999 = ?


36254. ईस्ट इंडिया कॉलेज को कब बंद करके लोक सेवकों को ब्रिटिश विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाने लगा था ?


36255. संविधानाच्या कोणत्या अनुच्छेदान्वये राज्यपालांना आयागाच्या कर्मचारी वर्गाच्या सदस्याची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती याबाबत तरतूद करता येईल


36256. Which of the following is a terrestrial algae?


36257. The amount by which one oscillation leads or lags behind another is called


36258. The reward of performance must have some value for the employee is best example of


36259. Where did Henry Cavendish die?


36260. The drug inactivated in plasma by spontaneous non-enzymatic degradation is -


36261. A new Nuclear Power Plant is being set up in which of the following places in India ?


36262. Which of the following throws light on Harrapan Culture?


36263. The production or break down of __________ is often coupled with the metabolic reactions of biosynthesis and catabolism.


36264. 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में क्या सत्य है?


36265. १८ ऑगस्ट १९०६ रोजी भारतीय निराश्रित सहाय्यकारी मंडळी या संस्थेची स्थापना कोणी केली ?


36266. A typical marine sponge is


36267. मराठी सत्तेचा उदय , एकेश्वर निष्टाची कैफियत , भारतीय अर्थ्व्यास्थेवर निबंध इ. लेखन कोणाचे आहे ?


36268. The formation of compounds PF5, SF6, BCl3 are not according to the rule of


36269. Where was Joseph Mallord William Turner professor of perspective?


36270. Tzank smear helps in the diagnosis of -


36271. On typical electronic diagrams, these items need not be shown unless they are needed for clarification:


36272. allotropic forms have transition temperature which is usually less than


36273. Which Indian law describes dying declaration ?


36274. Raja Rammohan Roy and David Hara were associated with the foundation of the


36275. ख़ुशवंत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी ?


36276. ज्या निरीक्षणात काही घटकांची निरीक्षकाकडून दखलच घेतली जात नाही त्यास काय म्हणतात?


36277. MCQ The electric bulb, motion picture camera and phonograph are all great inventions of famous American scientist


36278. Brush border of Columnar epithelium is tightly packed -


36279. Digitalis acts in atrial fibrillation by -


36280. When was Rudyard Kipling in USA?


36281. ज्या लोकांना सर्वसाधारण पुस्तके व वाचनीय साहित्य वाचता येत नाही (अंध व्यक्ती) अशा लोकांना त्यांच्या वाचनाच्या माध्यमात पुस्तके व साहित्य उपलब्ध करून देणारी ___________ ही संस्था आहे .


36282. The career period in which individuals are concerned about organization continuance and mentoring and have gained external rewards and integrity is said to be


36283. The nature of most intestinal enzymes is


36284. In one hour, a boat goes 11 km/hr along the stream and 5 km/hr against the stream. The speed of the boat in still water (in km/hr) is:


36285. அமெரிக்க சுதந்திரப் போராட்டம் நடைபெற்ற ஆண்டு?


36286. All of the following are true about Methicillin Reistance in MRSA,Except:


36287. According to the World Ultra Wealth Report 2012, Which country try has the highest numbers of female millionaries?


36288. दा स्टऑकहोल्म पॅलेस (The Stockholm Palace) कहाँ स्थित है ?


36289. The inner end of nephrons is a cup shaped swelling structure known as


36290. Ability to perceive shape and size is lost due to lesion of:


36291. The syndromic management of genital ulcer syndrome in India includes which of the following diseases ?36292. While carrying a heavy suitcase.The downward dislocation of glenohumeral joint is resisted by the following muscles except:


36293. The Basque people who are frequent in the news for their separatist activity live in


36294. When was Walden published?


36295. विरुद्धार्थी शब्द ओळखा - लघु


36296. String of kantor is seen in -


36297. Which is Utah’s state bird?


36298. An HIV positive patient is on anti retroviral therapy with zidovudine,lamividine and indinavir.He is proven to be suffering from genito-urinary tuberculosis.Which one of the following drugs should not be given to this patient:


36299. Food material moves to the esophagus with the help of


36300. The root of the equation f(x)=0 is found by using the Newton-Raphson method. The initial estimate of the root is x0=3, f3(5). The angle the line tangent to the function f(x) makes at x=3 is 57° with respect to the x-axis. The next estimate of the<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions