<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 314

15701. Can a DFA simulate NFA?


15702. Pancytopenia may occur in the following except -


15703. ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்ட தினம்?


15704. For any subset A and B of U, (A ∪ B )c


15705. ड्युक ऑफ कॅनोटला महात्मा ज्योतिबा फुले शेतक-याच्या वेशात ... मध्ये भेटले .


15706. बॉक्साइट राज्य के किन जिलों से प्राप्त होता हैं ?


15707. MCQ The distinguishing feature of prokaryotes as compared to eukaryotes is


15708. If you need to change the typeface of a document, which menu will you choose?


15709. The first known civilization in India is called the Indus Valley Civilization because


15710. In low doses aspirin acts on:


15711. In computer language, one kilobyte equals


15712. 13 people enter into a partnership. 11 of them bring in Rs45 each. The twelfth brings in Rs30 more than the average of all thirteen and the thirteenth brings Rs75. What is the total sum brought in?( ADP COMPANY)


15713. __________ ह्या कायद्याचे कलम 7(1)(d) अनुसूचित जातीच्या लोकांना अस्पृश्यतेच्या आधारावर अपमानित करणे किंवा अपमानित करण्याचा प्रयत्‍न करणे, ह्यावर प्रकाश टाकते.


15714. Which symbol is used with angular dimensions?


15715. केंद्र सरकारने 'बदलांचे दशक' म्हणून जाहीर केलेली वर्षे हि आहेत


15716. .... is an important cash crop of Eastern India.


15717. All of the following are frequently associated with atrial fibrillation except -


15718. Unbreakable crockeries are made from __________ polymers.


15719. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हा.....समितीचा अधिकारी असतो.


15720. In which respect have the Centre- State relations been specifically termed as municipal relations?


15721. Nectar is usually absent in flowers pollinated by


15722. Glucose is mainly absorbed in


15723. Which of the following column properties would be used to specify that cells in a column must contain a monetary value?


15724. Gibbs-Duhem equation relates composition in liquid phase and the __________ at constant temperature & pressure.15725. Lichen is considered to be a symbiotic association of two living organisms. Which organisms are involved in it?


15726. मुर्‍हा,सुरती,पंढरपुरी ह्या कोणत्या जनावरांच्या जाती आहेत ?


15727. Physical quantities are also known as


15728. இந்தியாவில் தங்கம் அதிகம் கிடைக்கும் மாநிலம் எது?


15729. The most common geometric form used in gears today is this:


15730. Which one of the following numbers is completely divisible by 99?


15731. DNAs when charged, migrate in a gel towards the


15732. Drug of choice for diarrhea in HIV is ?


15733. Which of the following metals can not be hot worked at room temperature ?


15734. Which of the following is (are) the application(s) of a transistor?


15735. வண்ணத்துப்பூச்சிக்கு சுவையை உணரும் உறுப்பு அதன் உடலில் எங்கு அமைந்துள்ளது?


15736. या माजी संस्थानिकाने स्वातंत्र्य संग्रामाला मदत केली असल्याचे अस्सल पुरावे अलीकडेच सापडले.


15737. Yeast episomal plasmids (YEp) were constructed using


15738. The Difference between video I.F. & audio I. F in TV transmitter is


15739. छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा कहॉं पर पाया जाता है ?15740. Marker for granulosa cell tumor -


15741. హసిం కమిటి దేనికి సంబందించినది ?


15742. In case of tissue transplant the effect by which antigens reject foreign tissues is called


15743. Triple vaccine is administered to a new born child to immunise it agaist


15744. भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है?


15745. The usage of proceeds of new issue to retire issue with high-rate is classified as


15746. அணு எண் என்பது அணுவின் ................. எண்ணிக்கையை குறிக்கும்


15747. ईकाई क्षेत्र उपागम का प्रथम बार प्रयोग किस कार्य के लिये किया गया था?


15748. The largest producer of Coffee in India is


15749. International Women's Day is celebrated on--


15750. जानवरों को पकडने के लिए सबसे अधिक जाना हुआ एक प्रदेश कौनसा है?


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions