<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 3086

154301. cos(α-90°) =


154302. शेतीकामासाठी सर्वोत्कृष्ट बौल. . .


154303. At high temperatures mesophyll cells release a hormone called


154304. காப்பர் மற்றும் சல்பேட்டிலிருந்து ................. தயாரிக்கப்படுகிறது?


154305. A famous novel 'Pride and Prejudice, is written by -


154306. प्रसिध्द कवी रविंद्रनाथ, टागोर यांनी या जागेचे वर्णन करताना म्हटले आहे " इथे दगडांची भाषा माणसांच्या भाषेपेक्षा वरचढ आहे." UNESCO च्या कोणत्या वारसा स्थळाबद्दल आपण बोलत आहोत.


154307. Where did Albert Abraham Michelson die?


154308. Mature : Regressed :: Varied : ?


154309. जुलाहा दम्पति नीरु और नीमा द्वारा किस संत का पालन-पोषण किया गया हैं ?


154310. A small Ca+2 binding protein that modifies the activity of many enzymes and other proteins in response to changes of Ca2concentration,is known as:


154311. ಡಾ|| ರಾಜಕುಮಾರವರು ವೀರಪ್ಪನ್ ನಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಪಹರಿತರಾಗಿದ್ದರು?


154312. Government's "Food-for-work" programme means -


154313. The nominal value of the dc supply voltage for TTL and CMOS is ________.


154314. How long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution ?


154315. Placental mammals whose hairs developed into spines are called as


154316. What is on the back of head of golden eagle?


154317. Upper respiratory tract infection is a common problem in children.All the following anesthetic complications can occur in children with respiratory infections,except:


154318. The Austrian physicist Erwin Schrodinger was born in


154319. Clearly defined nucleus, mitochondria in a large central vacuole and chloroplasts, indicate the group of organisms from


154320. Synonym of ORATOR


154321. Where did Guglielmo Marconi die?


154322. एक कार कोई यात्रा 8 घ्ण्टे में पूरी करती है | वह आधी दूरी 40 किमी./घंटा की चाल से और शेष 60 किमी. /घं. की चाल से तय करती है| यात्रा की दूरी ( किमी. में ) है ?


154323. Cardiovascular system is damaged by


154324. What is the difference between PATH and path?


154325. Pressure in gases is due to


154326. राज्य सभा के सदस्यो को विधान सभा के सदस्य कैसे चुनते है ?


154327. जपानच्या के फुजित्सु कंपनीच्या 'के कंम्प्युटर' ला जगातल्या सर्वात जलद संगणकात दुसर्‍या क्रमांकावर ढकलत अमेरीकेच्या कोणत्या महासंगणकाने पहिले स्थान पटकावले आहे?


154328. The cost reduction, quality improvement and gain sharing are classified as techniques of


154329. The peaks of fever in malaria coincide with the release of successive broods if into the blood stream -


154330. பின்னடையும் பருவக்காற்று எனப்படுவது?


154331. A patient presents with acute renal failure and anuria.The USG is normal. Which of the following investigation will give best information regarding renal function.


154332. जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा समितीची स्थापना..............साली करण्यात आली..


154333. Dhaman, Karad and Anjan are the-?


154334. Maturation of the beers is carried out at


154335. The following is not in the differential diagnosis of an anterior mediastinal mass


154336. भूमिपुत्रांना नोकरी देण्याची सक्ती करणारा निताकत कामगार कायदा कोणत्या देशाने अलीकडेच संमत केला, ज्याचा परिणाम म्हणून लाखो भारतीयांना मायदेशी परतावे लागले?


154337. As per an announcement made by the International Monrtary Fund(IMf)in February 2011, it would lend Sri Lanka


154338. महंमद गझनीच्या दरबारी इतिहासकार कोण होता?


154339. Of which institute was Otto Warburg head from 1931?


154340. How much usable space is available, when a Linux system is configured with a RAID 5 array that consists of six 20 GB hard disk drives?


154341. நாம் சுவாசிக்கும் போது இந்த வாயு அதிகமாக உள்ளிழுக்ப்படுகிறது?


154342. The attraction of higher nuclear charge in group II metals


154343. the liaison office of the International Criminal Court is located in


154344. Tunga Bhadra is a tributary of -


154345. Sub epidermal splitting is not found in -


154346. Under which one of the following Articles of Indian Constitution,provision of creation or aboloition of Legislative councils in states are made?


154347. महाराष्ट्रातील कोणता प्रदेश कृषीऔद्योगिक पट्टा म्हणून ओळखला जातो ?


154348. व्यापारी बँकाचे प्रथम राष्ट्रीयकरण पुढील कोणत्या तारखेला झाले ?


154349. A chemical change takes place when iron


154350. First finger loop bureau was established in -


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions