<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2837

141851. In plants, the depolarization of cell surface membrane


141852. பாதரசம், துத்தநாகம், நிக்கல் போன்றவை எதை மாசுபடுத்தும் பொருள்கள்?


141853. Which of the following provides a list ofx synonyms?


141854. The technical root for targeting results is


141855. Most spoilage bacteria grow at


141856. Why is a binary-weighted DAC usually limited to 4-bit binary conversion?


141857. The immediate effect of devaluation by a country is


141858. महाराष्‍ट्रात किती स्‍तरीय पंचायत राज व्‍यवस्‍था आहेत.


141859. What was the name of the Official Mascot of Bazil 2014 World Cup Football?


141860. Good practice dictates that the characteristic contour shape of the object be shown in what view?


141861. Maximum density of goblet cells is seen in:


141862. Taste sensation of anterior two third of tongue is carried by ?


141863. The theoretical minimum work required to separate one mole of a liquid mixture at 1 atm, containing 50 mole % each of n- heptane and n- octane into pure compounds each at 1 atm is


141864. छत्तीसगढ़ में कितनी नगर पालिकाएं है ?


141865. थिबा राजाचा राजवाडा महाराष्ट्राच्या कोणत्या शहरात आहे ?


141866. The govt has launched GIS based decision support system to expedite forest clearance for development projects in New Delhi. GIS stands for


141867. Which of the following are valid .NET CLR JIT performance counters? 1.Total memory used for JIT compilation 2.Average memory used for JIT compilation 3.Number of methods that failed to compile with the standard JIT 4.Percentage of process


141868. महाराष्ट्र पठाराची निर्मिती कशाने झाली


141869. Which delegate to Ghent did Henry Clay most often disagree with?


141870. இவற்றில் எந்த நாட்டில் ஜெர்மன் மொழி இன மக்கள் இல்லை?


141871. BP tracking means ?


141872. Plants and animals which are in danger of extinct if not protected are studied under name


141873. Which of the following function will use to find the highest number in a series of number?


141874. Which of the following is a primary stain for acid fast staining of mycobacteria?


141875. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്‌നകാര്‍ട്ടയായി അറിയപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റി : [Imgleeshu vidyaabhyaasatthinte maagnakaar‍ttayaayi ariyappedunna kammitti : ]


141876. When was North of Boston published?


141877. The concentration of agar to obtain semi solid media is


141878. In compost the reactions takes place among


141879. The difference of the areas of two squares drawn on two line segments of different lengths is 32 sq cm. Find the length of the greater line segment if one is longer than the other by 2 cm.(INFOTECH COMPANY)


141880. एक वस्तु एक टी.वी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर उसे 16560 रू. बेचता है और 15%लाभ कमाता है | यदि कोई छूट नहीं दी जाती,तो उसका लाभ % क्या होता ?


141881. The only commercial Fischer-Tropsch plant for producing liquid hydrocarbon fuel from coal is located at


141882. The four governing bodies of Universal Postal Union includes


141883. உலகின் சர்க்கரை கிண்ணம் என்று அழைக்கப்படும் நாடு?


141884. சர்க்கரைக் கரைசலை நொதித்தலுக்கு உட்படுத்தும்போது வெளியேறும் வாயு?


141885. 1539 ई. में गुरु नानक की मुत्यु कौन से स्थान पर हुई थी ?


141886. Alveolar - arterial tension gradient increases in all except -


141887. Physiological dead space in lung is -


141888. You have a default Red Hat 7.x workstation. Your lilo.conf contains the following linesboot=/dev/hda3password=foo123restrictedThis means that:


141889. 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है -


141890. Shift in LM curve takes place to--


141891. What happened to Anne Boleyn?


141892. 'वहाने सावकाश चालवा.' - या वाक्यातील सावकाश या शब्दाचा प्रकार ओळखा.


141893. Double stranded DNA denaturation with specified limit of temperature is


141894. ब्रिटीशांनी भारतात वाहतूक व दळणवळण व्यवस्थेत सुधारणा केल्या, कारण ____________ .


141895. The bond energy in triple covalent bond in nitrogen is


141896. புரதங்களை முழுவதுமாக நீராற்பகுக்கும் போது கிடைப்பது?


141897. In which of the following years Yogi Berra did not win American League’s Most Valuable Player award?


141898. The smallest unit of computer data is -


141899. 2012 मधील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठी उपलब्धी मानली जावू शकते असे हे पुढील संशोधन कोणत्या देशातील शास्त्रज्ञांनी साकार केले ? "उंदराच्या एंब्रायोनिक स्टेम सेलपासून अंड्याची निर्मिती केली. त्यापासून नवीन उंदरांची उत्पत्ती झाली. हे तंत्र भविष्यात निपुत्रिक दांपत्यांसाठी वरदान ठरणार आहे."


141900. Collection of responses predetermined by the inheritance of specific nerve is


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions