<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2681

134051. முதல் விண்கலம் அனுப்பிய நாடு?


134052. एका सांकेतिक भाषेत ZEBRA हा शब्द २६५२१८१ असा लिहिला तर त्या भाषेत COBRA हा शब्द कसा लिहाल ?


134053. Thein Dam has been constructed on the river


134054. What is the suitable Rabi maize variety ?


134055. Which of the following devices can be sued to directly image printed text?


134056. जंजीबार और पेंबा द्वीप किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हि?


134057. निम्न में से किस जनजाति में पंचायत को पंचेरा कहा जाता हैं ?


134058. Where was John Constable born?


134059. The displacement-time graph depicting an oscillatory motion is


134060. Catalase production is negative in which of the following?


134061. छत्तीसगढ़ 1947 में स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था?


134062. If the binary operation * is deined on a set of ordered pairs of real numbers as(a, b) * (c, d) = (ad bc, bd)and is associative, then(1, 2) * (3, 5) * (3, 4) equals


134063. Which of the following is not an indirect tax ?


134064. The type of questions in which the information is asked about the gender, marital status, race and age are classified as


134065. Who elects the Vice-President of India?


134066. Morphea occurs usually in -


134067. Which disease did Paracelsus claim could be cured by doses of mercury compounds?


134068. नेफा हे . . . .चे जूने नाव आहे.


134069. 1.) An article is sold at certain price. By selling it at 2/3 of its price one losses 10%, find the gain at original price?


134070. Resistance to glyphosphate in transgenic petunia plants has been developed by the transfer of


134071. A 15 yrs old boy presents to you with history of fever,altered sensorium and purpuric rash for two days.On examination,the patient is found stuporous.He has a BP of 90/60 mmHg and extensive palpable purpura over the legs.Which of he following would be the most appropriate initial choice of antibiotic


134072. Non caseating granulomas are seen in all of the following except


134073. All pieces of iron have magnetic domains, why are most iron nails not magnetic?


134074. Example of the pathogenic bacteria is/are


134075. It is believed that hyponasty is due to


134076. Which part of the computer helps to store information?


134077. The finance commission in India is -


134078. The demand which is affected by price changes in short term is


134079. All the following statements are true of diazepam EXCEPT that it -


134080. Test specimen for determination of refractoriness under load (RUL) of a refractory is heated in a


134081. एलीफ़ैटा की गुफाऍं किस राज्य में स्थित हैं ?


134082. राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे ……………………


134083. Which of the following allows dirty reads, nonrepeatable reads and phantom reads to occur?


134084. _______________ ला महाराष्ट्राचे तर ___________ ला भारताचे मँचेस्टर म्हणतात .


134085. इनमे से किस व्यक्ति ने फार्मूला वन का इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2015 जीता है ?


134086. The prime cause that several firms


134087. In chronic arsenic poisoning, greatest amount found in -


134088. 2011 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या वतीने खालीलपैकी कोणत्या प्रकाराने साजरे करण्यात आले ? I. आफ्रिकन वंशाच्या लोकांचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष (International Year for People of African Descent) II. आंतरराष्ट्रीय रसायनशास्त्र वर्ष ( International Year of Chemistry) III. आंतरराष्ट्रीय वन वर्ष ( International Year of Forests ) IV.आंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष (International Year of Youth )


134089. भारताच्या कोणत्या प्रदेशात हिवाळ्यात पर्जन्य मिळते ? १) पश्चिम घाट २) ईशान्य भाग ३) वायव्य भाग ४) तामिळनाडू किनारपट्टी .


134090. निवडुंग आपले अन्न कोठे तयार करते.


134091. मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन-सी हैं ?


134092. For what did William Bradford Shockley win Nobel Prize for Physics?


134093. நீரின் அடர்த்தி ................. வெப்பநிலையில் பெருமமாகும்.


134094. முதற் சங்கத்தைத் தோற்றுவித்தவர்?


134095. The book \'Mutation Research\' is written by -


134096. The number of total employees are added into employee voluntary separations to calculate


134097. Goodluck Jonathan whose name was in news recently is from which of the following countries ?


134098. sin(θ+270°) =


134099. Who was involved in the Alipore Bomb case?


134100. Who in 1912 asked Thomas Alva Edison to develop a battery for self-starter?


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions