<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2469

123451. உப்பு நீர் மற்றும் கிணற்று நீர் ஒரு ................. திரவமாகும்?


123452. महात्मा फुले यांनी नभिकाञ्चा संप कोठे घडवून आणला? अ] तळेगाव ब] हडपसर क] ओतूर


123453. Which one among the following features of the Constitution of India is indicative of the fact that the real executive power is vested in the Council of Ministers headed by the Prime Minister?


123454. देश में 44 पर्यटक परिसर (टूरिस्ट कॉम्पलेक्स) कहॉं पर हैं ?


123455. True about left phrenic nerve


123456. The purpose of jigs and fixtures are to


123457. महाराष्ट्रात उर्जा विकास अधिकरण ची स्थापना झाली .


123458. Ash leaf maculae is found in -


123459. x இல் 45% + 90 இல் 30% = 210 இல் 30% எனில் x இன் மதிப்பு?


123460. For every one molecule of sugar glucose which is oxidized __________ molecule of pyruvic acid are produced.


123461. Putrefaction is a -


123462. ƒ(x) = cot(x) is


123463. Not a minor criteria for acute rheumatic fever


123464. The United Nations High Commissioner for Refugees was established in


123465. वर्ष 1772 में राजस्व संग्रहण और न्याय प्रदान करने के दोहरे प्रयोजन से जिला कलेक्टर के पद की रचना किसने की हैं ?


123466. कोयला भंडार में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है?


123467. Cerebral aqueduct (Duct of sylvius)- which is true -


123468. A mother noticed mucopurulent discharge from the right puncta of her 3 month old child.There is h/o watering from his right eye,t/t is:


123469. Four prime numbers are in the ascending order of their magnitude. The product of the first three is 385 and that of the last three is 1001. What is the difference between the largest and the smallest of these prime numbers?


123470. ___ is a form of permanent memory that holds all the instructions the computer needs to start up and does not get erased when the power is turned off.


123471. खालीलपौकी कोणत्या माशाचे तोंड वरच्या बाजूस वळलेले असते.


123472. The disadvantage of shaded pole motor is


123473. Which of the following below is /are a valid iterator type?


123474. Perforated paper used as input of output media is known as


123475. Community Development Programme was launched in India on


123476. The Vice President is elected by an Electoral College consisting of members of


123477. वेगळया क्रमांची मुळाक्षरे असणारा गट शोधा. AABC, ACAD, ADEF, AADE


123478. Heavy water plant is not located at


123479. In the Natural History of Disease,all of the following statements about the 'Period of Pathogeness' are true except:


123480. The purchase order lead time is multiplied to number of units sold per unit of time to calculate


123481. कोणत्या खनिजापासून अलुमिनिअम तयार करतात ?


123482. The personal selling step in which the sales person asks for an order to the customer is classified as


123483. प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना का प्रारम्भ कब हुआ ?


123484. The stock which has higher correlation to market tend to have


123485. அக்பரின் பாதுகாவலர்?


123486. C=C has a high electron density area hence it is


123487. A rectifier converts


123488. z-transform converts convolution of time-signals to


123489. Where was William McKinley born?


123490. What is the difference between overloaded functions and overridden functions?


123491. During which Five Year Plan was Green Revolution initiated in India ?


123492. கதிரியக்க தனிமம் β துகளை உமிழ்ந்து சிதைவுறும்போது அதன் அணு எண்?


123493. नुकतेच निधन झालेल्या जेष्ठ अभिनेत्री नंदा यांचे वयाच्या ७५व्या वर्षी निधन झाले. त्यांचा जन्म कोणत्या शहरात झाला होता?


123494. संसदेच्या विश्रांती काळामध्ये राष्ट्रपतींनी काढलेला अध्यादेश संसदेच्या लगेचच्या सत्रामध्ये ...........च्या संमतीसाठी ठेवावा लागतो.


123495. Area that lies immediately lateral to the anterior perforating substance is:


123496. खालीलपौकी कोणत्या घटना समितीमध्ये समावेश नव्हता.


123497. முதல் பிரமிடை கட்டியவர் யார்?


123498. That the Prime Minister act as a channel of communication between the President and the Council of Ministers is provided by


123499. When did Deimachos, the Greek ambassador, visited India?


123500. Which almanac did Benjamin Franklin publish?


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions