<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2106

105301. Ordinary diffusion process is also called __________ diffusion.


105302. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று பொருத்தமாக உள்ளது?


105303. காற்று ...............?


105304. Which of the following is not classified as an axial flow impeller?


105305. Rashtrakutas patronised -


105306. Aflatoxings are the most carcinogenic toxins which are produced by


105307. इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते है जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते है ?


105308. உலகில் மிக அதிகமாக விற்பனையான புத்தகம் எது?


105309. ஸ்லெட்ஜ் - ஐ போக்குவரத்தாக பயன்படுத்தும் பகுதி?


105310. The process of a computer receiving information from a server on the Internet is known s


105311. राज्यशासनाने पंचायतराज संस्था बरखास्त केल्यास अशा संस्थांची निवडणूक-आत घेणे राज्यशासनावर ७३ व्या घटनादुरुस्तीने (१९९३)बंधनकारक केले आहे.


105312. सन १८९६ ला डेक्कन सभेची स्थापना कोणी केली ?


105313. उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उँची पहाडी कौनसी है ?


105314. A और B एक ही समय में क्रमशः 40 km/h और 50 km/h की गति से चलना प्रारंभ करते है | यदि यात्रा पुरी करने में A को B से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी ?


105315. Drug of choice for chloroquine resistant Malaria is


105316. The internal energy of the combustion products is __________ compared to that of reactants.


105317. When did William Makepeace Thackeray die?


105318. कोई भी बैंक कितना प्रतिशत से अधिक लाभांश भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना घोषित नहीं कर सकता ?


105319. कोणता नेत्रदोष नेत्र काहीसे लांबट होण्यामुळे उद्‌भवतो ? 


105320. The goals of preoperative evaluation include -


105321. How did Catherine Howard die?


105322. A Fogarty catheter is designed to be used for


105323. भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन हैं ?


105324. The measure which describes the detailed characteristic of whole data set is classified as


105325. An 8 yrs old boy had abdominal pain,fever with bloody diarrhea for 18 months.His height 100 cms and weight is 14.5 kg.Stool culture was negative for known enteropathogens.The sigmoidoscopy was normal.During the same period,child has an episode of renal colic and passed urinary gravel.The mantoux test was 5x5 mm.The most probable diagnosis is:


105326. Which motor will make least noise ?


105327. In vitro fertilization is indicated in -


105328. A 24 years old primigravida wt=57 kg, Hb 11.0 gm%visits an antenatal clinic during 2nd trimester of pregnancy seeking advice on dietary intake. She should be advised -


105329. Cushing's Triad include all except -


105330. Antigen, when injected in the body activates its specific lymphocytes in the


105331. 5C2 + 5C1 =


105332. சரவணபெலகுலா அமைந்துள்ள மாநிலம்?


105333. साइकिल के अविष्कारक किर्कपत्रिक मैमिल्लन (kirkpatric .k. macmillon) किस देश के निवासी थे?


105334. The source of India's sovereignty lies in the?


105335. Development expenditure of the Central government does not include


105336. Which cardinal supported Galileo Galilei at a debate during a state dinner in October 1611?


105337. Hepatic microsomal enzyme inhibitor:


105338. A bacterial cell contains 70% of


105339. Basically, why did most of the settlers move westward?


105340. We get energy directly from


105341. ‘Irani Trophy’ is associated with—


105342. राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया हैं ?


105343. The government has increased Minimum Support Price of—


105344. Cork exchanges air through


105345. भारत सरकारच्या अलीकडील निणर्यानुसार केंद्राकडून प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिवर्षी किती एल.पी.जी.गस सिलेंडर अनुदानित(subsidies) कोट्यातून दिले जातील?


105346. A lady undergoes total redical hysterectomy for stage Ib Ca cervix. It was found that Ca extends to lower part of body of uterus and upper part of cervix.Next step of management will be -


105347. English scientist who discovered plasma was


105348. in marketing analysis, the result evaluation of marketing activities is part of


105349. He died ............................... heart failure.


105350. In this type of view, the cutting plane line indicates both the location of the cutting plane and the direction of sight:


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions