<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2006

100301. Van Gogh Syndrome is seen in -


100302. மரத்தின் கிளையிலிருந்து வேர்களை தோற்றுவிக்கும் தாவரம்?


100303. Most common complication of supracondylar # of the humerus -


100304. A lent Rs. 5000 to B for 2 years and Rs. 3000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received Rs. 2200 in all from both of them as interest. The rate of interest per annum is


100305. The morphogenetic determinants are present in


100306. India's rank in Global Hunger Index is-


100307. एक शेतकरी एक जनावर असेल की, एका जोड खुंटीस बांधतो व जनावरे वाढली की 3 खुंट्यामध्ये 2 जनावरे बांधतो तर 4 जनावरे बांधायला त्यास किती खुंट्या लागतील ?


100308. ప్లూటో గ్రహం యొక్క నూతన (మార్చబడిన ) పేరు ?


100309. MCQ In metamorphic rocks, the layering within the rocks is known as


100310. More than how much percentage of loss of urea should not be during silage fermentation?


100311. Profit or loss on revaluation is shared by oldpartners in _____ ratio?


100312. During DMA acknowledgement cycle, CPU relinquishes


100313. "कंट्रोल" व "शिफ्ट" किस प्रकार की कुंजियां हैं ?


100314. In a heat exchanger, floating head is provided to


100315. विधानसभेच्या सभासदांची कमाल संख्या किती असते.


100316. "Cue ball, break shot, pool table" are terms associated with which of the following games?


100317. A male Shyama,age 30 years presented with Trismus,fever,swelling pushing the tonsils medially and spreading laterally posterior to the middle sterno cleidomastoid.He gives a h/o excision of 3rd molar few days back for dental caries.The diagnosis is:


100318. Al2O3 + NaOH + H2O →


100319. Which one of the following waves does not belong to the EM spectrum?


100320. हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन-सा प्रदेश अवस्थित हैं ?


100321. MCQ The enclosing of eukaryotes and prokaryotes is composed of


100322. In the new approach of jobs pay rates, the employers are focusing on


100323. First woman judge to be appointed to Supreme Court was:


100324. Which of the following undergoes granular fracture ?


100325. The basic elements of a form or a report are called:


100326. खालीलपैकी चुकीचे विधान ओळखा. अ] वातावरणातील हवेचा दाब, तापमान, आद्रता, वारे, पाऊस यासंदर्भात केलेल्या तत्कालीन स्थितीच्या निरीक्षणांचा हवामान असे म्हणतात. ब] हवामानाच्या ३० वर्षाच्या कालावधीतील सरासरी निरीक्षणांचा जाल्वायुमान म्हणतात.


100327. The efficiency of cell disruption in a bead mill depends on the


100328. The bounday line between India and China is called


100329. Discarded cytotoxic medicines should be disposed in ?


100330. भारत की संचित निधि से राज्यो को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दी जाती है ?


100331. The extent to which the individuals have freedom and choice in scheduling of tasks related to job is considered as


100332. In which organelle of hepatocyte, the elongation of long chain fatty acid takes place -


100333. Turbine impeller consists of flat impeller blades with


100334. Smita is a case of infertility.What is the right time in her menstrual cycle to do endometrial biopsy.


100335. The predominant lipid substance found in the viral envelope is


100336. Nifedipine and beta-Blocker are given together -


100337. Which of the following is NOT an Exception?


100338. Describe offset error for a DAC.


100339. A 4-variable AND-OR circuit produces a 1 at its Y output. Which combination of inputs is correct?


100340. A water-fern, which is used as a green manure in rice fields, is


100341. आपली अवस्था स्वत:हून न बदलण्याच्या वस्तूच्या गुणधर्माला _________म्हणतात.


100342. Bacterial cells protect their own DNA from degradation by restriction endonucleases by


100343. When did Robert Kennedy announce his candidacy for presidency of USA?


100344. Blackening in pickles occurs due to


100345. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पर्जन्याचे ठिकाण कोणते .


100346. Which of the following legisation is regarding insanity ?


100347. Which of the following is responsible for the corrosion problem?


100348. Where did Edmond Halley compile a catalogue of southern stars?


100349. Where did Nathaniel Hawthorne work as a surveyor?


100350. राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाली तहसील है-


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions