<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1986

99301. பத்திரிக்கை எதுவும் வெளிவராத இந்திய பகுதி?


99302. The average weight of 16 boys in a class is 50.25 kg and that of the remaining 8 boys is 45.15 kg. Find the average weights of all the boys in the class.


99303. सन १८५० साली _____येथे बिनतारी संदेश वाहन सुरु झाले.


99304. Nasolacrimal duct opens into:


99305. पॉव्हर्टी ऑन्ड अनब्रिटिश रुल इन इंडिया हा ग्रंथ कोणी लिहिला.


99306. Which of the following cakes is not edible?


99307. बरसाई की शासिका "रूप सुन्दरी" से किस राजा ने विवाह किया था ?


99308. Prototype is a


99309. Prime coking coal is always blended with medium or non- coking coal before ear-bonisation


99310. The total revenue (in crores) of five leather goods companies are as two companies have revenues between 10-20, one company has revenue between 20-30 and one company has revenue between 30-40 then the standard deviation is


99311. Work done must have the same unit as


99312. Monoecious refers to


99313. भारत में नई संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायते और नगरपालिकाओं का चुनाव करवाने वाला पहला राज्य हैं ?


99314. निम्न में से कौन-सा अधिनियम सही हैं ?


99315. __________ iron is produced by the annealing of white cast iron.


99316. இந்தியா முதன் முதலில் அனுப்பிய ஆளில்லா செயற்கை கோள்?


99317. பறவைகள் சரணாலயம் தமிழகத்தில் எங்கு அமைந்துள்ளது?


99318. The budget plan in many companies is also referred as


99319. The difference of the squares of two consecutive even integers is divisible by which of the following integers ?


99320. The drug acting by increasing insulin receptor sensitivity:


99321. हाल ही में,भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी किस स्थान पर 2015 अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप निष्कर्ष मे है ?


99322. A device that reads the information contained on a disk and transfers it to the computer’s memory……


99323. MCQ The Thomas Edison received patent for two-way telegraph in


99324. १८९३ मध्ये सत्यशोधक समाजाच्या सासवड येथील परिषदेच्या अध्यक्षपद खालीलपैकी कोणी भूषविले .


99325. ताजमहल का निर्माण करनेवाला मुख्य कलाकार कौन था ?


99326. "Functional Finance" is associated with -


99327. The set of persons who build up the labour force of a firm, business sector, or nation is


99328. வளர்ச்சி உருமாற்றத்திற்கு உட்படும் உயிரி?


99329. The exchange markets and over the counter markets are considered as two types of


99330. A second-order all-pass filter can vary the output phase from


99331. When was George VI crowned king?


99332. The ________ is defined as the time the output is active divided by the total period of the output signal.


99333. Ethanolamine is an absorbant used for the removal of __________ from air/gas.


99334. Ultra fast laser technique was first used by


99335. Three times the first of three consecutive odd integers is 3 more than twice the third. The third integer is :


99336. 13 ते 22 जानेवारी 2012 ह्या कालखंडात पहिले हिवाळी युवा ऑलम्पिक कोठे होणेनियोजित आहे ?


99337. प्रारंभ करणे' या अर्थाशी विसंगत वाक्प्रचार ओळखा .


99338. स्थानिक स्वराज्य संस्था खालीलपैकी कोणत्या करांची आकारणी करते?


99339. Massage and the application of liniments to painful areas in the body relieves pain due to -


99340. जीवभूरसायन चक्रात कार्बन प्रमाण ______________ आहे. 


99341. Hypopigmented patches can be seen in -


99342. Measurement of ejection fraction provides an assessment of


99343. The oxidation of primary alcohols give


99344. When was Wilhelm Conrad Rontgen’s attention drawn to a glowing fluorescent screen on a nearby table that resulted in his famous discovery?


99345. The formula of calcium hydrogen carbonate indicates


99346. Iron and folic acid requirement of 6 to 10 year old children is ?


99347. In an axonometric drawing, the projection rays are drawn _________ to each other and _______ to the plane of projection.


99348. एक फिल्म के दो कलाकर है जिनमें एक - दूसरे के बेटे का बाप है तो बताओ उन दोनों का आपस में क्या सम्बन्ध है ?


99349. Where did Thomas Stearns Eliot work as a clerk?


99350. Pre-heating a carbon steel manual metal arc welding is carried out to minimize the risk of


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions