<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 195

9751. இந்தியாவில் முதல் டெஸ்ட் போட்டி எந்த இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நடைபெற்றது?


9752. Feedstock for the production of biodiesel is


9753. प्रती-सरकारने गावात खालीलपैकी कोणती कामे केली ? अ)सामान्य नागरिकांचे संरक्षण व शांतात,सुव्यवस्था टिकविणे.ब)अस्प्रश्य्ता निर्मलून,ग्रामसफाई क)बाल्विवाहावर बंदी,शिक्षणप्रसार. ड)शेतकऱ्यांची सावकारी पाशातून सुटका


9754. The largest territorial planet of Solar System is


9755. String sign on barium meal is present in:


9756. जल बिभव को सुनिश्चित करने बाले दो मुख्य कारक कौन -कौन से हैै?


9757. Select the statement that does not apply to the kingdom Fungi


9758. MCQ The German scientist who is known as 'father of chemical warfare' is


9759. Four P's was initially expressed by


9760. Which would you choose to save a document with a new name?


9761. US warships had what advantage over the Spanish ships?


9762. चम्‍बल नदी का उद्गम स्‍थल किस जिले में है?


9763. தனிம வரிசை அட்டவணையில் மிக நீண்ட தொடர்.................... ஆகும்?


9764. 1925 ई. में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी ?


9765. In guard cells, Potassium ions combined with sugars lead to


9766. विरुद्धार्थी शब्द ओळखा - उथळ


9767. भारत सरकारने आबिद हुसेन समिती (१९८५ ) कशासाठी नेमली होती ?


9768. Which configuration has unity voltage gain (ideal)9769. For a given output and speed, a universal motor as compared to 220 V, 50 Hz supply will require9770. 4.The maximum frequency at which digital data can be applied to gate is called


9771. Which converts the user data into machine readable form?


9772. Out of the following gas-liquid contacting devices, for a given set of operating conditions, gas pressure drop is the least in __________ tower.


9773. How many languages are there in the Eighth Schedule of the Constitution of India?


9774. Most common extranodal site of Lymphoma in HIV is ?


9775. इराक का प्रसिद्ध तेल शोधन केंद्र है?


9776. In the equation, PVn = Constant, if the value of n = 0, then it represents a reversible __________ process.


9777. A hydraulic ram acts as a/an __________ pump.


9778. An example of a digestive hormone is


9779. South : North-West :: West : ?


9780. Phagemid vectors are


9781. The bacteria which are inhibited on crystal violet (1:500,000) blood agar, is/are


9782. Where is the headquarters of the Indian petro-chemicals corporation?


9783. The line of action of the buoyant force passes through the centre of gravity of the


9784. Child presents with linear verrucous plaques on the trunk with vacuolization of keratinocytes in S. Spinosum and S.Granulosum. Diagnosis is?


9785. The systematic distortion of retrospective study is ?


9786. MCQ Out of seven continents, the continent Asia shares its North border with


9787. Cross sectional area of the water hose having radius of 0.2m is


9788. Alderman's nerve is a branch of -


9789. 1st law of thermodynamics is nothing but the law of conservation of


9790. In systematic sampling, the population is 200 and the selected sample size is 50 then the sampling interval is


9791. A patient with recent-onset primary generalized epilepsy develops drug reaction and skin rash due to phenytoin sodium.The most appropriate course of action is:


9792. Lactic acid bacteria in meats may be responsible for


9793. (36)2 + (47)2 ÷ ? = 28.04


9794. Red color in arteries is attributed to


9795. Gynaecomastia may be associated with administration of:


9796. Mahavira's first disciple was


9797. नानासाहेबांनी ..........येथे स्वतःला पेशवा म्हणून जाहीर केले.


9798. In which of the following films Timothy Dalton played James Bond?


9799. By typing 'In 2=' in a calculator it will display


9800. All of the following were components of Lincoln’s blueprint for Reconstruction except


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions