<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1932

96601. Bleomycin toxicity is characterized by Hyperplasia of


96602. Why did most southern blacks prefer sharecropping to wage labor after the Civil War?


96603. 1919 ലെ ഇന്ത്യാ ആക്റ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെപ്പറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യാനായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്‍മെന്റ് നിയമിച്ച കമ്മീഷന്‍ [1919 le inthyaa aakttinte pravar‍tthanattheppatti rippor‍ttu cheyyaanaayi britteeshu gavan‍mentu niyamiccha kammeeshan‍ ]


96604. Amyloid associated protein is formed by


96605. Hyoid fracture is common in


96606. हाल ही में, भारतीय रेलवे ने अपना पहला द्विपक्षीय बिजली खरीद समझौते किसके साथ संपन्न किया है ?


96607. In right lateral rectus palsy all of the following are seen except -


96608. Atomic Power Station is located in which of the following places in India?


96609. Proteins are found in


96610. 2010 मध्य विस्डेनचा सर्व सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार कोणत्या भारतीय खेळाडूस मिळाला?


96611. A relationship is which of the following?


96612. निम्नलिखित मे से कौनसा एक बादलो के रुपो का भूमि से उनकी ऊचाई के आरोही क्रम मे सही अनुक्रम है ?


96613. भारताच्या घटना समितीचे पहिले अधिवेशन केव्हा झाले ?


96614. इनमे से किसे फुकुओका एशियान कल्चर प्राइज़ 2015 के लिए किसे चुना गया है ?


96615. The strong nuclear force acts over the distance


96616. पेनिसिलिन, ऐमीनोग्लाइकोसाइड, आॅफ्लोक्सासिन किसके उदाहरण है ?


96617. रणजीत सिंहबरोबर १८०९ मध्ये...........इंग्रजांनी केला.


96618. Who among the following has been honoured with the 'Life Time Achievement' award in the 58th Film Fare Festival held on 20-1-2013?


96619. Which of the following statements is correct regarding the Constituent Assembly ?


96620. Beer may be produced by


96621. Which university did Frederick Soddy attend?


96622. Which of the following viruses is star-shaped in outline and transmitted by the faecal-oral route?


96623. Which of the following is the correct ways to set a value 3.14 in a variable pi such that it cannot be modified?


96624. Which technique is used to introduce genes into dicots?


96625. Hemiplegia is commonly associated with infarction of the area of distribution of the


96626. Which of the following parasites does not pass through the human lung


96627. इनमे से किस खिलाड़ी को गेंदबाजी एक्शन की खराबी के कारण 1 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से निलंबित कर दिया गया है ?


96628. Which of the following is a Mammal?


96629. Hormone responsible for decidual reaction and arias stella reaction in ectopic pregnancy is-


96630. 2010 ஆம் ஆண்டு ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை 1,57,325 எனில் அடுத்த ஆண்டில் 16 சதவிகிதம் அதிகரித்தால் 2011 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை?


96631. The crew and passengers of a flying aircraft suffer generally from chronic obstructive pulmonary disease due to the effect of -


96632. The chance of happening any unfavorable event in near future is classified as


96633. According to Newton, the light travels as


96634. யானைக் கூட்டத்தை வழி நடத்தி செல்லும் யானை?


96635. The Danish scientist Niels Bohr founded the Institute of Theoretical Physics at the


96636. The value of principle quantum number is always


96637. Mangroves are found in Sunderban because of —


96638. Which of the power amplifiers is not intended primarily for large-signal or power amplification?


96639. At the center of the cell cycle control system is Cdk, a protein that


96640. सूर्य ग्रहणाच्या वेळी सूर्य, चंद्र व पृथ्वी यांची स्थिती अनुक्रमे ____________ अशी असते.


96641. If the magnetic field in region is given by B = 4i + 8k then the flux passing through a 5m2 area loop will be


96642. मंकी बुफे फेस्टिवल किस देश मे मनाया जाता हे?


96643. How many phases are present at eutectic point ?


96644. ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சி இந்த வரிசையில் நடைபெறுகிறது?


96645. The 'functional strategy' can also be considered as


96646. What did Arthur Holly Compton call the particles of X-rays?


96647. The speed of sound in air is


96648. आर्थिक वर्षातील तसेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर भरणा-या पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष कोण असतो ?


96649. பருத்தி விளைவதற்கு ஏற்ற மண்?


96650. A 40 year old female presents with a history of sudden onset of headache and nausea which passed off with rest and analgesics.Later she developed blurring of vision for a few days.On the day of admission she had developed third nerve palsy with neck rigidity.The temperature was 100 Degree F. The most likely diagnosis is -


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions