<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1877

93851. விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் அமைந்துள்ள இடம்?


93852. The oldest inhabitants in India are


93853. भारताने खालीलपैकी कोणत्या करारावर सही केली .


93854. The period of cos(3x) is


93855. Which of the following bacterial colonies fluoresce brick-red in UV light?


93856. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த நிலையில் பூரண அக எதிரொளிப்பைப் பெற இயலாது?


93857. Non-isometric lines are located and sketched how?


93858. The standard Gibbs free energy change of a reaction depends on the equilibrium


93859. The cell membrane is virtually impermeable to all ions except


93860. The Council of the Ministers is collectively responsible to


93861. सहा लाखापेक्षा जास्त व बारा लाखापर्यंत लोकसंख्या असलेल्या शहराच्या महानगरपालिका सदस्यांची संख्या किती असते.


93862. Which of the following languages has/have been declared as the classical languages?


93863. Smog is not formed due to the presence of __________ in the atmosphere.


93864. The methods used for biological treatment are


93865. प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण कहॉं से मिले हैं ?


93866. An Immense damage can be caused by ammonia in


93867. राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके ,स्थाने व वास्तू यांचे संरक्षण घटनेच्या ............या कलमात दिलेले आहे .


93868. The Asteroids that are made up of mixtures of nickel-iron and silicate rocks are known as


93869. தரையில் உருளும் பந்து .................. இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு?


93870. भारतातील आंबा, लिंबूवर्गीय फळे, केळी आणि सफरचंद ही फळे त्याच्या वार्षिक उत्पादनानूसार उतरत्या क्रमाने लावा.


93871. What happened to Daniel Shays after Shays' rebellion was crushed?


93872. The maximum efficiency of a transformer-coupled class A amplifier is ________.


93873. The Treaty of Bassein(1802) was signed between:


93874. Who ordained Henry Edward Manning a priest in the Roman Catholic Church?


93875. The eye is nourished through


93876. The term ‘67P/Churyumov-Gerasi menko’ was in news recently for which of the following reasons?


93877. सन 1985 मध्ये असंघटित क्षेत्रातील स्त्री कामगारांवर एक महत्तपूर्ण अभ्यास कोणी प्रसीध्द केला


93878. What protocol does PPP use to identify the Network layer protocol?


93879. Serotonin secreting cell in brain is ?


93880. Which constituency elected Oliver Cromwell to Parliament in 1640?


93881. Both abiotic and biotic factors operating in an environment are called as


93882. Which of the following countries is not in the African continent?


93883. ’Globalisation of Indian Economy’ means:


93884. The static ad dynamic views are created for


93885. योग्य शब्दसमूह निवडा.


93886. In traditional focus, the reward based on


93887. Where did Thomas Carlyle teach mathematics?


93888. A 14 year old girl presents with fever,diarrhea,pneumonia and confusion,the organism responsible:


93889. आज सुभाषचे वय नयनाच्या वयाच्या दुप्पट आहे.५ वर्षानंतर सुभाषचे वय नयनाच्या वयाच्या दीडपट असेल; तर नयनाचे आजचे वय किती?


93890. What did British commanders assume, erroneously, at the beginning of the Revolutionary War?


93891. 8 / 9 - 1 / 3 = ?


93892. True statement regarding childhood malignancy is -


93893. कॉंपॅक्ट डिस्क प्लेयर के अविष्कारक थी ?


93894. महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर कारखाने कोणत्या प्रादेशिक विभागात आहे?


93895. Which of the following is true concerning an ODBMS?


93896. In the early twentieth century, civil rights activist Marcus Garvey pushed for


93897. ROM is composed of


93898. वातानुकूलित यंत्रात प्रशीतक म्हणून खालीलपैकी काय वापरतात ?


93899. Which is a variety of Oat?


93900. In which of the following states, no tribe has been declared as Scheduled by the President ?


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions