<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1838

91901. सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट हैं, तो हार्ड कॉपी क्या हैं ?


91902. റോമന്‍ ഗ്രീക്ക് നാവികനായ ഹിപ്പാലസ് കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ വന്നിറങ്ങിയ വര്‍ഷം? [Roman‍ greekku naavikanaaya hippaalasu kodungallooril‍ vannirangiya var‍sham? ]


91903. छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है ?


91904. கதிரியக்க கார்பன் வயதுக் கணிப்பு பயன்படுவது?


91905. किसी कार्य को A अकेला 16 दिनों मे तथा B अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है | A से शुरू करते हुए वे एकान्तर दिनों पर कार्य करते हैं | सम्पूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ?


91906. The ________ tool on the Dimension tool bar places the length of an arch on a drawing.


91907. The highest producing State of Cardamom in India is -


91908. A female patient after injury comes to casualty.Her ABG shows low pH,PCO2,high,bicarbonate normal.The diagnosis is:


91909. रक्त के अलाबा कौन-सा एक अन्य शरीर द्रव्य भी कुछ विशिट तत्बो के परिवहन मे सहायता करता है?


91910. While moving from deep water to shallow water,


91911. Wood is corroded by


91912. राष्ट्रीय किसान आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत?


91913. You save the configuration on a router with the copy running-config startup-config command and reboot the router. The router, however, comes up with a blank configuration. What can the problem be?


91914. Physical, mental abnormalities and risks of cancer are increased due to


91915. All of the following statements are true about nitrates except:


91916. A webpage displays a picture. What tag was used to display that picture?


91917. महाराष्ट्रात 'मालवणी ' हि भाषा प्रामुख्याने कोठे बोलली जाते ?


91918. All of the following indicators represents Human Development Index,except:


91919. The ratio between a two-digit number and the sum of the digits of that number is 2 : 1. If the digit in the unit’s place is 7 more than the digit in the ten’s place. What is the value of ten’s place digit of that number?(CTS COMPANY)


91920. Major contribution towards gluconeogenesis is by -


91921. The flash of lightning is seen before hearing its thunder because


91922. अध्यादेश का एलान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है ?


91923. .... मध्ये गणेश दामोदारांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली .


91924. मध्‍यप्रदेश के जबलपुर जिले के भेडाघाट क्षेत्र से किस प्रकार का संगमरमर प्राप्‍त होता है?


91925. In a 'dynamo',


91926. சந்திரனின் மறுப்பக்கத்தை முதன்முதலாக புகைப்படம் எடுத்த செயற்கைக் கோள்?


91927. The brand which competes with other and thus to focus on competitive analysis is best classified as


91928. தொலைக்காட்சி நிலையங்கள் அதிகம் உள்ள நாடு எது?


91929. औधोगिक प्रदूषण के कारण हुई वायुमंडल में कार्बन डाई आक्साइड की वृध्दि से किसमे वृध्दि होगी?


91930. The stoppage of work by the union members to create pressure on employer for getting accepted their demands is called


91931. The term, not related to mitosis is


91932. "मेरी संसद यात्रा" किस लेखक की रचना हैं ?


91933. E.B virus causes all except:


91934. पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है ?


91935. All these condition are autosomal dominant disorders except -


91936. Which of the following is used only for data entry and storage, and never for processing?


91937. Find analogous pair of Sprain : Fracture


91938. Drug of choice for diarrhea in AIDS is ?


91939. Chlamydia Trachomatis, false is -


91940. 11200 रू. का 10% वार्षिक दर से 3/2 वर्ष का चक्रवृध्दि ब्याज का क्या होगा ?


91941. What did Thomas Stearns Eliot teach at the Highgate School?


91942. पी.बी.पाटील समितीने ..........शिफारस केली नाही.


91943. Which of the following organism is utilized for the production of D-L-alanine?


91944. The interview in which interviewer does not ask question as a set format is called


91945. A female who underwent laproscopic appendicectomy for acute appendicitis, on post op. day 2 bumped her nose on to a table.She developed difficulty in breathing and examination showed a swelling in the anterior part of the nasal septum.Next line of management is -


91946. गोपाळ कृष्ण गोखले संबंधी पुढील विधानांचा विचार करा आणि योग्य विधाने ओळखा. अ] १८९७ साली गोखलेंनी मॅंचेस्टर गार्डियन या वृत्तपत्रातून पुण्याच्या प्लेग कमिशनरवर टीका केली. ब] त्या कृतीबद्दल गोखलेंनी इंग्लंडवरून भारतात परतल्यावर जाहीर माफी मागितली होती.


91947. In periodic table, number of valence electron is one, in


91948. A resonant circuit has a lower critical frequency of 7 kHz and an upper critical frequency of 13 kHz. The bandwidth of the circuit is


91949. The simple pitot tube does not measure the


91950. ஈராக்கின் நாட்டின் தலைநகரம்?


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions