<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1703

85151. கதிரியக்க தனிமம் ஒரு ஆல்பா துகளை உமிழ்ந்து சிதைவுறும் போது அதன் நிறை எண்?


85152. Liver biopsy shows fatty change in -


85153. Ethanol containing 5% water is known as:


85154. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த அரசியலமைப்பு பிரிவு மாநில அரசுகளுக்கு கிராமப் பஞ்சாயத்துக்களை அமைக்க வழி வகிக்கிறது?


85155. Z score criteria applicable to:


85156. పంచమ వేదం గా గుర్తింపు పొందినది ఏది ?


85157. One pipe can fill a drum in 15 minutes. Another pipe at the bottom of the drum can empty it in 30 minutes. When both the pipes are opened, then how long will it take to fill the drum?


85158. १८५७ च्या उठावाचे लखनौमध्ये नेतृत्व कोणी केले ?


85159. Which diode(s) has (have) a zero level current and voltage drop in the ideal model?


85160. A mixed fermentation is one, which produces


85161. The memory location address are limited to---


85162. Peptide binding site on class I MHC molecules for presenting processed antigens to CD8 T cells is formed by


85163. Which of the following is a method of irrigation used in many countries ?


85164. Trotsky's philosophy was _________ nationalistic, compared to Stalin's


85165. Fluidity of liquid crystals is related to


85166. Which team won the first Hockey India League held in January 2013?


85167. What is the smallest width of a column?


85168. The one organism which may responsible for coronary artery disease -


85169. मेन्डल ने कितने नियमो का प्रतिपादन किया था ?


85170. 396, 462, 572, 427, 671, 264


85171. कोरालीना निम्नलिखित मे से किस एक की किस्म है?


85172. Solitary rectal ulcer is -


85173. True about internal ear anatomy -


85174. ३०२ x ४५ =?


85175. What was an effect of the Roosevelt Recession?


85176. All of the following are sporicidal except


85177. हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल आदि जिलों के जनजीवन की जानकारी किस चीनी यात्री के लेखों में मिलती है ?


85178. According to MCI act, medical education granted by Indian universities comes under


85179. समान नागरी कायदा या मार्गदर्शक तत्वाचा अमावेश ह्या कलमात केला आहे .


85180. 10 कुर्सियों का मूल्य 6 मेजों के मूल्य के बराबर है | यदि एक मेज का मूल्य 400 रू. हो तो 10 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य ज्ञात करें ?


85181. किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था ?


85182. Which of the following regarding small vessel disease(SVD), cerebral amyloid angiopathy(CAA) and Alzheimer's disease(AD) is not true ?


85183. கொல்லடீரியல் சுரப்பிகள் காணப்படுவது?


85184. Which is the highest point in Alaska?


85185. एका संखेच्या ५० टक्क्यांमधून ५० वजा केले असता बाकी ५० उरते. तर ती संख्या कोणती ?


85186. मध्यप्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊचाई कितनी हैं ?


85187. The complexity of merge sort algorithm is


85188. Which area is used in case of heat flow by conduction through a cylinder ?


85189. A man presents with a 6 month history of recurrent oral ulceration.He has yellowish ulcerations on his lip which are housemasters, with a central halo and nodular lesions on his shin.Diagnosis is -


85190. “बंधेज के वस्त्र” के लिए प्रसिद्ध है -


85191. Where was C. V. Raman born?


85192. अमाशय मे भोजन लगभग कितने समय तक रहता है ?


85193. The one which is not considered as naturally occurring greenhouse gas is


85194. The British government's economic policy in the early years after the war can best be described as which of the following??


85195. To find and load a file that has been saved -


85196. The conjuctival findings in vitamin A deficiency are -


85197. Trace the odd data type


85198. Pre renal ureamia is characterized by all except -


85199. In order for an instance of a derived class to completely take over a class member from a base class, the base class has to declare that member as


85200. How can a user open the Expression Builder dialog box?


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions