<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1545

77251. பால் பாயின்ட்பேனா ( BALL POINT PEN ) செயல்படும் கொள்கை?


77252. Which of the following is the necessary condition for implementing delegates?


77253. हैदराबादसंस्थानामध्ये .......... यांनी स्टेट कॉंग्रेसतर्फे जनतेच्या लढ्याचे तेतृत्व केले.


77254. A queue is a,


77255. முதலாம் அமோகவர்மர் எனும் ராஷ்ட்ரகூட மன்னர் எழுதிய நூல்?


77256. Methylmalonic aciduria can be treated with -


77257. If ∑ = {a, b, d, e, f } then number of strings in ∑ of length 4 such that no symbol is used more than once in a string is


77258. 2010 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये ________ ह्या खेळाचा पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला?


77259. Rahul said, "We must obey our parents."


77260. Which of the following Articles provides for securing for all citizen a uniform civil code throughout the territory of India?


77261. Following hormones are produce by endocrinal part of pancreas -


77262. What did the Erie Canal link?


77263. Excessive water intake is contraindicated in


77264. What is the angular difference between j4 and –j4?


77265. A crystal demonstrates the ________ effect when a mechanical force across the crystal causes a small voltage to be generated.


77266. Which of the following functions below can be used Allocate space for array in memory?


77267. Insulin is secreted from-


77268. स्वराज्य पक्षेच्या स्थापनेत खालीलपैकी कोणाचा समावेश होता?


77269. Pensky-Marten apparatus is used for those oils, whose flash points are __________ °F.


77270. 1 கிலோவாட் என்பது எத்தனை வாட்ஸ்களை கொண்டது?


77271. दिल्ली सल्तनतचा पहिला सार्वभौम सत्ताधीश कोण?


77272. As per the status of end-December 2011, which of the following company holds the maximum share in telephone services?


77273. Phocomelia is:


77274. जुलै 2012 मध्ये 'चंद्रपूर' ला व्याघ्र जिल्हा व असंरक्षित क्षेत्रातील वाघांचे संरक्षित क्षेत्रांतील वाघांच्याच मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संरक्षण केले जावे या प्रमुख मागण्यांसाठी कोणत्या वन्यजीव कार्यकर्त्याने उपोषण केले होते?


77275. Which of these enzymes contains a Zinc (Zn) ion?


77276. The smallest unit of life that can be replicated independently is known as


77277. मध्यप्रदेश के किस क्षेत्र में बंगाल खाड़ी एंव अरब सागर दोनों मानसूनों से वर्षा होती है ?


77278. The parameters by the help of which we can measure the unit cell are


77279. Thermal decomposition does not occur in


77280. Many enzymes consists of a protein combined with low molecular weight organic molecule called as


77281. At what gestational age sound a pregnancy with cholestasis of pregnancy be terminated-


77282. Which of the statement is true for continuous reactor at steady state?


77283. Which part of the contition elaborates the concept of a welfare state ?


77284. The author of Tabqat-i-Akbari was___?


77285. Maternal mortality rate is -


77286. By default we can save the file in


77287. The form of undersupply relative to an explicit or implicit contract is classified as


77288. The greenhouse gases which is present in very high quantity is


77289. If a plane is parallel to the plane of projection, it appears:


77290. Waddling gait(sailor's gait) is seen in -


77291. The most inexpensive and commonly used variety of glass is called soda glass. it is called so because it


77292. What outlay was envisaged for the development of National Capital Region (NCR) during the Eighth Plan Period (1990-95) ?


77293. Grist is


77294. झारखण्ड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना हैं ?


77295. A shopkeeper purchased an article at 10% discount on labeled price. He sold the article for Rs5400 and got a profit of 18% on labeled price. Find the amount required by the shopkeeper for purchasing the article?


77296. 16. ഡെന്‍മാര്‍ക്കിന്റെ നാണയം : [16. Den‍maar‍kkinte naanayam : ]


77297. The drug that inhibits uterine contractility and cause pulmonary edema is-


77298. The chlorinator used in the manufacture of DDT is made of


77299. Which was the world's first minicomputer and when was it introduced?


77300. क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौनसा हैं?


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions