<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1477

73851. The Electoral Commission set up to resolve the dispute was to consist of seven Democrats, seven Republicans and one independent justice. What happened to the independent justice?


73852. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ വംശമേത് ? [Vijayanagara saamraajyatthile aadyatthe vamshamethu ? ]


73853. The immobilized enzyme produced by micro encapsulation technique provides


73854. The reference to Hindus in Article 25 of the Constitution does not include


73855. A transport system to carry substances from one part of body to the other is called


73856. 12 men can do a piece of work in 16 days. After six days three more men join them. Then in how many days will the remaining work be finished?


73857. 1916 च्या " ऐतिहासीक " लखनौ काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्षपद कोणी भूषविले ?


73858. Cystic hygroma in the neck -


73859. The Concept of 'Judicial Review' in the Indian Constitution can be traced to


73860. मगरमच्छ व घड़ियल के लिए कौन-से वन्यजीव विहार की स्थापना की हैं ?


73861. The_operator will cause a record to be selected only if two or more conditions are satisfied


73862. The ratio of width to depth for the most economical rectangular section in open channel flow is


73863. A patient presented with a 3.5 cms size lymph node enlargement,which was hard and present in the submandibular region.Examination of the head and neck did not yield any lesion.The next investigation to be done:


73864. १९८१ मध्ये मर्यादित जबाबदारीच्या तत्वावर भारतीयांनी सुरु केलेली पहिली बँक म्हणून ...............चा उल्लेख करता येईल .


73865. Extra retinal fibrovascular proliferation at ridge between normal and avascular retina is which grade of ROP ?


73866. जैवविविधतेसंबंधी करार कधीपासून अमलात आला?


73867. Murmur increasing seen in Valsalva manouvre -


73868. The high voltages lead to


73869. மனிதனுக்கு சராரரியாக ஒரு நாளைக்கு தேவையான நீர் அளவு?


73870. राज. वित्त निगम की स्थापना कब हुई?


73871. What is the occupation of the people of polar region?


73872. इनमें से कौन-सी नदी गंगा मेंदक्षिण से मिलती है?


73873. स्टार्च किनमे प्रचुर मात्रा मे मिलता है ?


73874. शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ई. में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती सम्प्रदाय की शुरुआत की, इसका मुख्य केन्द्र कहा पर था ?


73875. Stem and rots caused by species of molds involve


73876. Which of the following groups consists of only output devices?


73877. खालीलपैकी कोणते मूलद्रव्य हे 'धातुसदृश' आहेत? अ] सिलिकॉन ब] सेलेनियम क] आर्सेनिक ड] कॅडमियम


73878. Excessive rapid electric discharge in the gray matter occurs in


73879. Main pollutant present in automobile exhaust is


73880. निम्नलिखित मे से कौनसा एक इंंडोनेशिया का ज्वालमुखी नही है ?


73881. १९४७ नंतर संस्थानांच्या सामिलीकारनबाबत...........यांनी महत्वाची कामगिरी बजावली.


73882. பசுமையான உணவு மற்றும் பழங்களில் உள்ள சத்து?


73883. நுண்ணோக்கியை கண்டறிந்த விஞ்ஞானி?


73884. மிகப்பழமையான வானிவியல் சொல் எது?


73885. பஸ்மினா வெள்ளாடுகள் எதற்காக வளர்க்கப்படுகிறது?


73886. ंउंची, गोरेपणा, ंउच कपाळ,लांब व धारदार नाक ही वांशिक ठेवण कोणत्या वंश समूहाशी निगडीत आहे


73887. Hypothermia occurs due to loss of excessive heat from body due to sudden low body temperature in -


73888. महमूद गजनवी ने 1009 ई. में नगरकोट पर आक्रमण किया था उस समय नगरकोट का शासक कौन था ?


73889. The most suitable equipment used to devulcanise rubber scrap and to make water dispersion & rubber solution is a


73890. Blood supply of lungs are -


73891. The event of Boston Tea Party is related with -


73892. Mr. Morgan Tsvangirai is the new —


73893. By which of the following was 'The Decade of Action for Road Safety'launched?


73894. Which of the following is required when more than one person uses a central computer at the same time?


73895. Speed is defined as


73896. On addition of 1 c.c. of dilute hydrochloric acid (1% concentration) to 80 c.c. of a buffer solution of pH = 4, the pH of the solution becomes


73897. In PCKD,Cysts are found in all except:


73898. Culture of tubercle bacilli may be positive if number of bacteria in the specimen is


73899. Which language was used in the literature of sangam period


73900. Which of the following is a non hormonal contraceptive:


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions