<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1392

69601. அம்மோனியத்தின் எந்த சேர்மம் வெடிபொருளாக பயன்படுவது?


69602. सूक्ष्म अधिवासाच्या विविधतेला काय म्हणतात?


69603. Which function includes the specified file even the statement evaluates to false in which block the function is placed.


69604. It is time to learn English.


69605. Which is the highest point in New Hampshire?


69606. Molecular solids are easily


69607. ஒரு லென்சின் திறன் 1 டயாப்டர் எனில், அதனுடைய குவிய தூரம்?


69608. Long term secondary prevention following myocardial infarction is recommended with which one of the following drugs ?


69609. The number of degenerate orbitals in p-sub shell are


69610. Which of the following is the root of the .NET type hierarchy?


69611. When did Patrick Steptoe die?


69612. पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितना प्रतिशत ही स्वच्छ है?


69613. Newton is a unit of:


69614. Along with goods manufactured using child labour, some of the developed countries have started to boycott goods manufactured in developing countries using ‘sweat labour’. ‘Sweat Labour’ implies goods produced by


69615. Epitheloid granuloma may be seen in all of the following conditions except:


69616. Which is not part of the execution unit (EU)?


69617. MC cardiac anomaly in Friedreich's ataxia is -


69618. निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केन्द्र द्वारा राज्यों को विवेकाधीन अनुदान दिए जाते हैं ?


69619. Common cutlery is manufactured through the electrolysis of


69620. கௌதம புத்தர் பிறப்பு எந்த ஆண்டு?


69621. भारतीय निजी बैंक "एक्सिस बैंक" ने चीन के किस शहर में शाखा स्थापित की हैं ?


69622. आंब्यामध्ये क्षार सहनशीलता आणण्यासाठी त्याचे कलम ज्या जातींच्या रोपावर बांधायला पाहिजे ती जाते.


69623. Let A = {x: x is a digit in the number 3591}, B = {x: x ? N, x<10}. Which of thefollowing is false?


69624. காற்று மாசுபடுவதால் வரும் நோய்கள்?


69625. निवेश/निर्गम के प्रकार मे कौन शामिल नही है?


69626. நாலமுள்ள சுரப்பியாகவும் நாளமில்லா சுரப்பியாகவும் உள்ள சுரப்பி?


69627. Which one of the following towns celebrated the completion of one thousand years of establishment recently?


69628. Consider the reaction: Al2O3+NaOH + H2O (l) → NaAl(OH)4 (aq). How many moles of H2O will be required to balance the equation?


69629. The main site of bicarbonate reabsorption is:


69630. प्रदेश का कौनसा नगर श्रीकृष्ण की जन्मस्थल है ?


69631. इन्सूलिनच्या उणिवेमूळे . . . . .होतो.


69632. हाल ही में ,भारत और किस अन्य देश के बीच वर्गीकृत जानकारी के म्युचुअल संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर हुए है ?


69633. The mass in kg of a proton is


69634. The network address of 172.16.0.0/19 provides how many subnets and hosts?


69635. 'भारत जोडो ' हे अभियान कोणी आयोजित केले होते ?


69636. இடிதாங்கியை கண்டுபிடித்தவர்?


69637. What is the name of world's ultra light substance created by Zhejiang University in China?


69638. When using ODBC, which of the following processes ODBC requests and submits specific SQL statements to a given type of data source?


69639. 1947 में भारत स्वतंत्र से पहले हरियाणा राज्य किस प्रान्त का भाग था ?


69640. X हि एक विषम संख्या आहे. दिलेल्या पर्यायातून सम संख्या दाखवणारा पर्याय लिहा.


69641. TCA cycle functions in


69642. An electric current which flows steadily in one direction is:


69643. Why is the Caps Lock key referred to as a toggle key?


69644. People who are affected by an infection are called


69645. The distance between two adjacent crests or troughs is called


69646. कोणता दिवस आंतरराष्ट्रीय खेळ दिवस म्हणून पाळला जातो.


69647. Tardy ulnar nerve palsy seen in -


69648. निम्नलिखित में से कौन-सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं हैं ?


69649. विधाने.. अ)टाटा मोटर्स ही कंपनी व्यावसायिक वाहनांच्या उत्पादनात 2010 -11 या आर्थिक वर्षात पहिली ठरली


69650. The system in an organization which defines behavior standards and code of conduct is classified as


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions