<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1156

57801. Occult thyroid malignancy with nodal metastasis is seen -


57802. નીચેનામાંથી કેવા આરોપીઓની મેડીકલ તપાસ કરાવવી પોલીસ માટે ફરજીયાત નથી ?


57803. Main constituent of phosphate rock is


57804. Which of the following statements are correct about functions used in C#.NET? 1.Function definitions cannot be nested. 2.Functions can be called recursively. 3.If we do not return a value from a function then a value -1 gets returned.


57805. Which of the following is valid SQL for an Index?


57806. भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान ( सबसे प्रारंभिक चरण ) किसे माना जाता हैं ?


57807. Theodore Roosevelt’s Square Deal domestic agenda called for


57808. 'जेव्हा माणूस जागा होतो' हा आत्मकथनपर ग्रंथ कोणी लिहिला ?


57809. When you save to this, your data will remain intact even when the computer is turned off .....


57810. Maximum AFP is secreted in which of the following tumors:


57811. Mallika purchased some pigeons. 10% died. Of the remaining, 25% flew away. Now 27 pigeons remain. How many pigeons had Mallika purchased?


57812. 693 ई. में पोरहट राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी ?


57813. Plasmid that carries genes encoding enzymes, which degrade substances such as aromatic compounds, pesticides or sugar are


57814. A 64-bit word consists of ________.


57815. தாரிக்-உல்-ஹிந்த் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர்?


57816. அனுப்பண்புகளின் அடிப்படையில் அமைந்த அலகு முறை?


57817. Which have the maximum resistance while transferring carbon dioxide from the bulk liquid to an air bubble?


57818. What type of diode circuit is used to clip off portions of signal voltages above or below certain levels?


57819. 35 year old female with painful breast lump in a breastfeeding woman. Investigation of choice is -


57820. This type of circuit is a semiconductor wafer or chip:


57821. घटना कलम ........मध्ये राज्यसभा निर्देशित केली आहे.


57822. Monoclonal antibodies were first produced by


57823. लीनोवो (Lenovo) ही संगणकक्षेत्रातील सर्वात मोठी संगणक निर्मीती कंपनी कोणत्या देशाची आहे?


57824. व्यापारात तफावत आणण्यासाठी ..............हा डावपेच उपयुक्त ठरतो.


57825. Who was the first Governor General of Bengal?


57826. Which one of the following makes a case for intensive, modern farming?


57827. The term "Tee" is connected with


57828. What is correct about the following program?


57829. किसी वस्तु के लिए के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है | यदि छूट 10% हो तो लाभ है ?


57830. पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है ?


57831. एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रू. का 4 वर्ष का मिश्रधन 2016 रू. हो जाता है |यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होगा ?


57832. Following are derived from II arch except -


57833. Number of live birth per 1000 women in productive age group is ?


57834. In myasthenia gravis, true is -


57835. Although a deficiency of any one of the elements listed may result in chlorosis, only one of these elements is an element found in chlorophyll. Which is it?


57836. The percentage by mass of any element is calculated with help of


57837. In an SCR the holding current is


57838. In which of the following States are the Gram Sabhas not known as 'Gram Sabha' and instead known by a different name?


57839. நீரில் தோல் மூலம் சிவாசிக்கும் உயிரினம்?


57840. In reference to the mycoplasmas, the following are true except -


57841. What will the function rewind() do?


57842. One of the major drawbacks to the use of asynchronous counters is:


57843. When did Charles Bronson win the Golden Globe Award as the most popular actor in the world?


57844. सार्वजनिक सभेची स्थापना केव्हा करण्यात आली .


57845. Which country is following One Party System?


57846. A student got twice as many sums wrong as he got right. If he attempted 48 sums in all, how many did he solve correctly ?


57847. The two forms of endoplasmic reticulum are


57848. १८५७ च्या उठावात अनेक संस्थानिक इंग्रजांशी एकनिष्ठ राहिले.अशा संस्थानामध्ये खालीलपैकी कोणत्या संस्थानाचा समावेश करता येणार नाही ?


57849. Impulses are carried from receptors to CNS and then to


57850. Which of the following does not cross the cell membrane -


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions