<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1071

53551. The negative of rate of change of magnetic flux through the coil changing with time is known as


53552. " MICROSOFT " நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அட்டவணைச் செயலி?


53553. நைட்ரஜன் காணப்படும் கரிம சேர்மங்கள்?


53554. How long was the mission duration of Apollo 11?


53555. Osteochondroma is also known as


53556. प्रशांत तट की पूर्वी पर्वत श्रेणियों मे स्थित रेनियर, शास्ता, लासेन एवं व्हिटनी पर्वत चोटियॉ मुख्यतः निर्मित है ?


53557. WAN means -


53558. The sex ratio in India as per 1991 census is females per 1000 males


53559. MCQ The theory of general relativity was developed by


53560. एस्सेज़(Essays) कृति के लेखक मिचेल दे मांटेग्न ने इसकी रचना किस भाषा मे की ?


53561. The following is not a layer of IO management module


53562. Which one of the following Muslim leaders joined the Home Rule League founded by Annie-Besant?


53563. The ocean surface currents follow clockwise circulatory paths in the northern parts of the Pacific and Atlantic oceans due to the


53564. Which of the following is the correct statement regarding coronary blood flow ?


53565. निम्नलिखित में से कौनसी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं हैं ?


53566. A young man finds that every time he eats dairy products he feels very uncomfortable.His stomach becomes distended he develops gas and diarrhea frequently.These symptoms do not appears when he eats foods other than dairy products.Which of the following is the most likely enzyme in which this young man is deficient?


53567. The energy given to the nucleus to dismantle it increases the


53568. MCQ In multicellular organisms, the haploid cells serves as


53569. All are soluble but


53570. The most common geometric form used in gears today is this:


53571. What mode of authentication does SQL Server NOT provide?


53572. महाराष्ट्रातील पुणे येथील शेअरबाजार या वर्षी सुरु झाला?


53573. ' इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्नामेंट टेक्नॉलॉजी ' महाराष्ट्रातील कोणत्या शहरात आहे ?


53574. Without water, aluminum chloride exists as


53575. Initial screening test for newborn hearing disorder -


53576. Not seen in chronic ambulatory peritoneal dialysis -


53577. Identify the correct statement


53578. Which of the following applies to Gerald Ford?


53579. He won by the sweeping majority.


53580. A மற்றும் B என்னும் இரண்டு தனிமங்கள் உண்டாக்கும் சேர்மம் மிக அதிக உருகு நிலையுள்ளது. மின்சாரத்தைக் கடத்தும் தன்மை உடையது. எனவே இச்சேர்மம்?


53581. The type of recombination that commonly occurs between a pair of homologous DNA sequences is,


53582. Where was James Black professor of analytical pharmacology?


53583. जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है?


53584. A tactical movement is felt, when the impulse reaches the


53585. Which of the following is the correct order of keywords for SQL SELECT statements?


53586. Which Congregation in March 1616 suspended “On the Revolutions” of Nicholas Copernicus?


53587. Mirena is:


53588. एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के है और उनमें 75% पुरूष है तथा शेष स्त्रियां हैं | यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष -श्रमिकों की संख्या 1350 हो, तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है ?


53589. What was George Orwell’s real name?


53590. 'झाडाखाली मुले बसलेली आहेत' या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणते ? 


53591. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालय कोणते आदेश काढू शकते ?


53592. The most common second malignant in survivors of retinoblastoma is:


53593. जमिनीचा पोत वाढविण्यासाठी _____________ पिकांची फेरपालट चांगली असते .


53594. 120 to 140 mm of mercury is an adults normal


53595. Seed germination in plants is controlled through


53596. సార్క్ దేశాల యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉన్నది ?


53597. भारतीय जीवन बिमा निगम ची स्थापना ........रोजी करण्यात आली .


53598. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) किस देश के लिए 9 नैनो / माइक्रो उपग्रह का शुभारम्भ करेगा ?


53599. ११ व्या वित्त आयोग किती कालावधीसाठी नेमला होता ?


53600. All of the following movements occur during abduction of shoulder expect


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions