Minimum Qualification Category III
BA/BSc/B.Com with at least 45% marks and a B.Ed. Degree in the subject concerned (from any one of the Universities in Kerala or have acquired these qualifications from any other Universities recognized as equivalent thereto).
OR
For Mathematics, Physics, Chemistry, Botany and Zoology, those who have MSc.Ed. Degree in the subject concerned with not less than 50% marks from one of the Regional Institutes of Education sponsored by NCERT will be eligible to apply. For Botany and Zoology subjects, those with MSc.Ed. Degree in Life Science with not less than 50% marks from any of the Regional Institutes of Education are eligible to apply.
OR
BA or equivalent with at least 45% marks and who passed in LTTC are eligible to apply.
OR
Other Equivalent qualification.


..................
CategoryDate of ExaminationDurationTime
K-TET III30/06/2018, Saturday10.00 am - 12.30 pm2 ½ hrs

..................
1.ഏതുതരം പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിയാണ് പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ള ഒരധ്യാപകൻ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്?
A. പഠിതാക്കളുടെ ബൗദ്ധിക നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച്
B. മിടുക്കരായ പഠിതാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചു മാത്രം
C.പഠിതാക്കളെ അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ച്
D.പഠിതാക്കളുടെ പ്രത്യേക കഴിവുകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം
2.ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ ഏതാണ് പൂർണ്ണമായും ശ..................
1.An effective teacher should be able to handle the classroom situation by providing activities:
A. suitable to the intellectual level of the learners.
B.intended for the talented students only
C. to students to learn at their own will
D. considering the special abilities of students only.
.
2.Which of the following is a true statement   about Mental Retardation?
A. Most Mentally retarded people are unable to live normal lives due to their mental deficiencies.
B. With special tutoring, a mentally retarded person can attain average intelligence.
C.The majority of mentally retardedpeople are mildly retarded.

D. Diagnosis of mental retardation is based exclusively on IQ scores
3.According to the theory of Bruner, which of   the following statement is correct?
A. Learning takes place gradually.
B. Each leaner should pass through different stages of intellectual development
C.The type of representation used by the learner depends on the type of thinking
required.
D. Intellectual devel..................
1. "തന്നത്താനറിയുക'. ഇത് മലയാളത്തിലെ ഒരു ശൈലിയാണ്. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് ഈ ശൈലിയുടെ ശരിയായ അർത്ഥം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക.
A. തന്നെ മാത്രം അറിയുക.
B. താൻ മാത്രം അറിയുക.
C. താൻ, തന്നെ അറിയുക.
D. തന്നെ തനിക്കുമാത്രം അറിയുക.
2.ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന അർത്ഥം വരാത്തെ പദം കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക
A. അഗ്രജൻ
B. അഗ്രീവൻ
C. അഗ്രിയൻ
D. അഗിമൻ 
3."ഇരുപത്തോരായിരത്തഞ്ഞൂറുമെഴുപതും കരികൾ വേണം നല്ല രഥവുമത്രവേണം..................
1. Miracle plays are based on ......
A. mystery
B. poverty -
C. war
D. biblical episodes
2. The Lake' Poets is a term used to refer to
A. Wordsworth ,Southey, and Coleridge
B. Wordsworth ,Southey, and Blake
C. Wordsworth, Coleridge, and Burns -

D. Wordsworth, Coleridge ,and Shelley
3. The term "hermeneutics' means
A. the art of criticising
B. the art of interpreting
C. the art of enjoying
D. the art of negating
4. Which one of the following is an example of Indian English'?
A. Where have you come from?
B. Where are you coming from?
C. Where do you come from?
D. Where are you from?
5. Identify the noun phrase in the sentence 'All the books in the library were burnt.'

A. books
B. library
C. all the books in the library
D. all the books
6. Drilling and practice are associated with ..
A. behaviourism
B. cognitivism
C. constructivism
D. neurolinguistic Programming
7. "Information gap' is a term related to .......
A. communicative approach
B. intellegence quotient
C. structural method
D...................
1. கீழ்க்காணும் பகுதியை நன்கு வாசித்துத் தரப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்குப் பொருத்தமான
விடைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. இன்றைய நாடக உலகில் நகைச்சுவையும் எள்ளலும் கதையுடன் கலந்தே வருகின்றன. இது சட்டையர் (satire) என்று அழைக்கப்படும். நையாண்டி நாடகங்களில் கருத்து பூடமாகத்தானே சொல்லப்பட வேண்டும். நேரிடையான ஒரு தாக்குதல் கூடாது. மேலும் ஒரு 'சடையரிஸ்ட்' தான் எடுத்துக் கொண்ட கருப்ப..................
1.Comprehension - Poem
ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮುಂದೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.
ಎದೆಯ ಬಾಂದಳದಲ್ಲಿ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರಮ ಮೂಡಿ ಸೊಗದ ಸೊದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯು ಚೆಲ್ಲುತಿರಲಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಕರುಳ ಕುಡಿಕುಡಿಗಳೆಲ್ಲರಲಿ
ಕಾರುಣ್ಯದಾ ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮಿಬರಲಿ
ಬರಿದು ಬರಿದಾಗಿರುವ ಮನದ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯೋಯಾಸಿಸ್ಸು ತಾ ಪುಟಿಯಲಿ ಆ ನೀರ ನೆಲೆಯಿಂದ ಬರಡು ನೆಲದೊಳಗೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಪಚ್ಚೆ ಮೊಳೆದೋರಲಿ
ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ತಂಪು ತಣಿವುಗಳಿರಲಿ
ಒಲವಿನೊರತೆಯು ಎಂದು ಬ..................
1.ഭാഷാധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉചിതമായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?
A. ഭാഷാധ്യാപകൻ തീർച്ചയായും കുട്ടിയെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്
B. ഭാഷാധ്യാപകൻ കുട്ടിയെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുകയും കുട്ടിയെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്.
C. ഭാഷാധ്യാപകൻ കുട്ടിയെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുകയോ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
D. ഭാഷാധ്യാപകൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല കുട്ടിയെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുക..................
Read the following passage and answer the questions that follow
The sky was piercingly blue, and the sheets of vegetation down to the river a soft and brilliant green. Occasionally we came upon walking natives, who, on hearing the cars, scuttled like spiders up the steep roadside and waited, watching, until they had passed. In less precipitous places, little naked boys, holding long sticks, superintended the grazing of diminutive humped cattle, and sucked their fingers in wonder as the expedition left them behind. In the still air, high above the river, buzzards were idly suspended, hardly moving their hair like wings. The sun rose towards the zenith, and it grew very hot.
1.How would you sum up the atmosphere of the paragraph?
A. a situation of fear
B. an atmosphere of sudden action
C. a note of alarm as the sun setting
D. a sense of disturbance and its effect on the creatures
2 . The expression 'Natives.... scuttled like spiders' is an example of ..
A) synecdoche
B. metaphor
C. simil..................
1.உயர்நிலை வகுப்பு மாணவர்கள் சுயமாகப் படைத்த கவிதையை மதிப்பிடும் ஆசிரியர் எதிர்பார்ப்பது
A. கருத்தும் கற்பனையும்
B.மரபும் வடிவமும்
C. எதுகையும் மோனையும்
D. உவமையும் உருவகமும்
2. உண்பவை நாழி உடுப்பவை இரண்டே
பிறவும் எல்லாம் ஓர் ஒக்குமே' இப்பாடலடியை எழுதிய புலவர் - A. பரணர்
B. கபிலர்
C. நக்கீரர்
D. மோசிகீரனார்
3.பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற செய்யாமை செய்யாமை நன்று! இக்குறட்பாவி..................
1. ಶಿಕ್ಷಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು?
A) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ
B) ಮಾತೃ ಭಾಷೆ
C) ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ
D) ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ
2. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದುದಲ್ಲ?
A) ಅಧ್ಯಾಪಕರ ತರಬೇತಿ
B) ಶಾಲಾ ವಿಷಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಭೆ
C) ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು
D) ಶಾಲಾಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ
3. ಮಾತಿನ ವೈಕಲ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬಾರದು?
A) ಅವರನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವುದ..................
सही उत्तर चुनकर लिखिएः-
1. कौन सा अनुक्रम ठीक है?
A. सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना
B. सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना
C. लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना
D. बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना
2. भाषाई कक्षा में किस बात पर अधिक बल देना है।
A. उपज पर
B. पाठ्य सामग्री पर
C. प्राक्रिय पर
D. व्याख्या पर
3. सामाजिक ज्ञाननिर्मित वाद कक्षा में अध्यापक का स्थान
A. व्याख्या देनवाला
B. सहायक हस्त देनेवाला
C. संध अध्ययन पर ज़ोर देनेवाला
D. अध्य..................
الأسئلة النموذجية - اللغة العربية
1. اختر من هذه المجموعة ما يليق بنظرية ”جومسكي:
A. تزويد الفرص التدريب الأنماط
B. لدي في كل إنسان جهاز اکتساب اللغة.
C. لكل لغة فطرية تركيب عميق خاص.
D. ما ليس بأعلاه.
2. واحدة من الكلمات الآتية تشتمل التنمية المتكاملة من جميع الجوانب هي:
A. التربية.
B التعليم.
C التدريس.
D. التعلم.
3. الأهداف الرئيسية لتعليم اللغة في المدارس:
A. فهم اللغة المسموعة.
B. التعبير الشفوي .
C. فهم اللغة المكتوبة.
D. جميع ما ذكر.
4. واحدة من الطريقة الآتية تقوم بجهد المدرس والدارس. .
A. الطريقة المحاضرة.
B. الطريقة البرنامجية .
C. الطريقة المشروع.
D. التعليم المص..................
نمونه سوالات
1 ) زبان کی تعلیم اس طرح ہونی چاہیے۔
(A) شعوری
(B) غیر شعوری
(C) نظریاتی
(D) قواعد کی پابندی
۲) ذیل میں سے ایک نظم خوانی کا اشارہ برائے جائز نہیں ہے۔
(A) اصول ترم کی پابندی
(B) مطلب نمی
(C) تلفظ
(D) لب ولہجہ
۳) بہترین درسی کتاب کی خوبی نہیں ہے۔
(A) کتاب کی تصاویر کش ہیں
(B) بچوں کی مرکزیت پینی ہے
(C) بچوں کے لیے علمی سرگرمیاں دی گئی ہیں
(D) سوالوں کے ساتھ ساتھ جوابات بھی دیے گئے ہیں
۴)ایک بہترین اردو معلم کی ری خصوصیت ہے۔
(A) اردوزبان پر قدرت حاصل ہے
(B) بچوں کو زیادہ سے زیادہ گھریلوشق دیتا ہے (C) تدریسی نظریات سے بخوبی واقف ہے
(D) وں کی فطرت سے واقف ہو کر اردوزبان کو دل..................
1. उच्चैर्वाचनस्य प्रयोजनं किम् ?
A. वेगतावर्धनशोधना।
B. अर्थस्खालित्यशोधना।
C. आस्वादनशोधना।
D. उच्चारणस्खालित्यशोधना।
2. मासिक्यानां पठनं कस्याः नैपुण्याः विकासार्थम् उपकुर्वन्ति ?
A. श्रवणस्य।
B.भाषणस्य।
C. वाचनस्य ।
D. लेखनस्य।
3. प्रतिकरणपुटं कुत्र द्रष्टुं शक्यते ?
A. वार्षिकासूत्रणे।
B. मासिकासूत्रणे।
C. एककासूत्रणे।
D. दैनिकासूत्रणे।
4. मौनवाचनाय युक्तं पठनप्रवर्तनं भवति................
A. ..................
1.Which of the following is not a conclusion
1. derived from Rutherford's - particle scattering experiment?
A. Most of the space in an atom is empty
B. Mass of the atom is uniformly distributed over the atom
C.Volume occupied by the nucleus is negligibly small compared to the total
volume of the atom.
D. The whole positive charge of the atom is concentrated in a very small portion of the atom.
2.Hardening of cement is due to
A. Hydrolysis
B. Polymerisation
C. Hydration & Hydrolysis
D. Dehydration
3.The most suitable method for the separation 3. of components of crude oil is
A. Distillation
B. Fractional distillation
C. Differential extraction
D. Distillation under reduced pressure The boiling point of a solution containing a non-
4. volatile solute is
A. Same as that of the pure solvent
B. greater than that of the pure solvent
C. less than that of the pure solvent
D. greater or less than that of the pure solvent depending upon the nature of the non-volatile solute added
5. When a simpl..................
1.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ റൂഥർ ഫോർഡിന്റെ ആൽഫ കണിക വിസരണ പരീക്ഷണത്തിന്റെ നിഗമനം അല്ലാത്തത് ഏത്?
A. ആറ്റത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ശൂന്യമാണ്
B.ആറ്റത്തിന്റെ മുഴുവൻ മാസും അതിൽ - സമാനമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. -
C.ആറ്റത്തിന്റെ ആകെ വ്യാപ്തവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വ്യാപ്തം വളരെ തുച്ഛമാണ്.
D.ആറ്റത്തിലെ മുഴുവൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കു..................
1.  “ടെൻഡനുകൾ' യോജിപ്പിക്കുന്നത്
A. അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ
B. അസ്ഥിയും പേശിയും തമ്മിൽ
C. പേശിയും രക്തക്കുഴലും തമ്മിൽ
D. നാഡിയും അസ്ഥിയും

2,താഴെ കൊടുത്തിരിക്കു ന്നവ യിൽ ശാസ്ത പ്രക്രിയാശേഷികളിൽപെടാത്തത് ഏത്?
A. നിരീക്ഷിക്കൽ
B. പരികൽപനകൾ രൂപീകരിക്കൽ
ചരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കൽ
D. ഉപസംഹരിക്കൽ തമ്മിൽ

3. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പ്രായപൂർത്തി യാവുമ്പോൾ മർമ്മം കാണപ്പെടാത്ത കോശ മേത്?
A. സീവ് കോശം..................
1.Which one of the following is NOT a process
 skill in science?
A. Observing
B. Hypothesizing
C. Controlling variables
D. Concluding
2. 'Tendon' connects
A. bone to bone
B. bone to muscle
C. Muscle to blood vessel
D. Nerve to bone
3. Of the following which cell will having no 3. nucleus on maturity?
A. Sieve cell
B. Sieve tube elements
C. Phloem Parenchyma
D. Companion cell
4."Learning by doing' is implied in which of the 4, following methods
A. Heuristic method
B. Demonstration method
C. Supervised study
D. Biography method
5."Clitellum" of earthworm is comprised of 5. following body segments
A. 14, 15, 16
B. 13, 14, 15
C. 15, 16, 17

D. 10, 11, 12
6.Of the following which one represents the  empirical formula of Chlorophyll-a?
http://masterstudy.net/image/images/DiEDv.png
7.The number of 'floating ribs' in the human body is
A. 3 pairs

B. 2 pairs
C. 6 pairs
D. 5 pairs
8. Gerome. S.Bruner is a proponent of
A. Core curriculum
B. Concentric curriculum
C. Spiral curriculu..................
1.http://masterstudy.net/image/images/CwmUw.png എന്ന സമഗുണിത ശണിയിലെ അടുത്ത പദം എന്താണ്?
http://masterstudy.net/image/images/gTobC.png2.20 മീറ്റർ/സെക്കന്റ് എന്ന വേഗത്തിൽ ഒരു വസ്തു മുകളിലേക്കെറിയുന്നു. t സെക്കന്റുകൾക്ക് ശേഷം അതിന്റെ നിലത്തുനിന്നുള്ള ഉയരം h മീറ്ററാണെങ്കിൽ h = 20t - 5t2. ആണ്. അതു നിലത്തുനിന്ന് പരമാവധി എത മീറ്റർ വരെ ഉയരും?
A. 40 മീറ്റർ
B. 30 മീറ്റർ
C. 20 മീറ്റർ
D. 10 മീറ്റർ

3."ബഹുപദങ്ങൾ' എന്ന ആശയം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു നല്ല അ ധ്യാപിക കുട്..................
What is the next term of the geometric progression http://masterstudy.net/image/images/CwmUw.png..?
http://masterstudy.net/image/images/gTobC.png
2.For an object thrown up with a speed of 2. 20m/sec, the height h above the ground in meters after t seconds is given by the equation
h = 20t - 5t2 How high will the object go up before starting to fall down? -
A. 40 meters
B. 30 meters
C. 20 meters
D. 10 meter
3.While teaching 'Polynomials', a good teacher 3. asked the students to prepare for a project on the topic. The aim of the teacher was :
A. Saving time
B. Communicating Mathematics ideas
C. Formulating the Mathematics ideas by Themselves
D. Developing language ability
4.The most important stage in diagnosis is
A.Finding the nature of difficulties
B.Finding the causes of difficulties
C.Planning remedial measures
D. Applying remedial measures
5.- Which is most appropriate problem solving strategy in a constructivist Mathematics class room?
A. Teacher solves the pro..................
1.ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ബുദ്ധമതസമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർക്കാത്തതാര് ?
A. കനിഷ്കൻ
B. കാലശോകൻ
C. ബിന്ദുസാരൻ
D. അജാതശത്ര -
2.  , മാൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയതാര്? .
A. ഷാജഹാൻ
B. ഷെർഷ
C. അക്ബ ർ
D. ജഹാംഗീർ
3. ചുവടെതന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ശരിയായ കാലഗണനാക്രമം കണ്ടെത്തുക
i. ഗാന്ധി - ഇർവിൻ ഉടമ്പടി
ii.കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ്
iii.ലാഹോർ സമ്മേളനം
iv. ദണ്ഡിയാത്ര 
A. iii, i, ii, iv
B. iii, iv, i, ii
C, iv, i, ii, iii
D. iii, ii, iv, i
4.- പൊക്രാനിലെ  ആദ്യത്..................
1.Who among the following did not convene a Buddhist Council?
A.Kanishka
B. Kalasoka
C. Bindusara
D. Ajatasatru
2. Who introduced the Mansabdari system?
A. Shahjahan
B.Shershah
C. Akbar
D. Jahangir
3. Find out the correct chronological order of the following events 
 i. Gandhi-Irwin Pact 
 ii. Communal Award 
 iii. Lahore Congress
 iv. Dandi March 
A. iii, i, ii, iv 
B. iii, iv, i, ii 
C. iv, i, ii, iii 
D. iii, ii, iv,i,
4.Who was the Prime Minister of India at the time of the first atomic experiment in Pokhran?
A. Jawaharlal Nehru
B. Indira Gandhi
C. Fakruddin Ali Ahmad
D. Lal Bahadur Shastri
5.The Tinai concept during the Sangam age  means:
A. Trade guilds
B. Gift to the ruler
C. Racial groups
D. Micro ecozones
6. Identify the present location of Nediyiruppu  Swarupam
A. Kozhikode
B. Kochi
C, Kollam
D. Venad
7. Who founded Sadhu Jana Paripalana  Sangham?
A. Sree Narayana Guru
B. Sahodaran Ayyappan
C. Ayyankali
D. Chattampi Swamikal
8. Who coined the word ‘Neolithic..................
1.The maximum concentration of oZone is seen
A. Troposphere
B. Stratosphere
C. Mesosphere
D. Thermosphere
2.Loo, which is a hot dry wind blowing in the afternoon over the northern plains of India occurs during the months of
A. April and May
B. March and April
C. May and June
D. June and July
3.The average density of the earth's crust
A. 2.9
B. 4.5
C. 10.7
D. 15
4.San Andreas fault zone of California is an. example for
A. Divergent margin
B. Shear margin
C. Convergent margin
D. None of these
5.The centrifugal force created due to the  rotation of the earth leads to
A. Waves
B. Currents
C. Tsunami
D. Tides
6.The highest mountain ranges in the Himalayas  which is described as the backbone of Himalayas
A. Trans - Himalaya
B. Himadri
C. Siwalik
D. Himachal
7.The size of the smallest object on the earth's  surface that a sensor can distinguish is termed
A. Spatial resolution
B. Spectral signature
C. Overlay analysis
D. Buffer analysis
8.The Great Artesian Basin which is the largest source..................
3.ഓസോൺ ഉയർന്ന അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി
A. ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ
B. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ
C. മിസോസ്ഫിയർ
D. തെർമോസ്ഫിയർ
4.ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തരമഹാസമതലത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റായ ലൂ രൂപം കൊള്ളുന്ന മാസങ്ങൾ
A. ഏപ്രിൽ - മെയ്
B. മാർച്ച് - ഏപ്രിൽ
C. മെയ് - ജൂൺ
D. ജൂൺ - ജൂലൈ
5.ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത
A. 2.9
B. 4.5
C. 10.7
D. 15
6.ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കാലിഫോർണിയാ യില..................
1.താഴെ പറയുന്നവയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച യുടെ സവിശേഷത ആയി കണക്കാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത്
A. ഉയർന്ന പ്രതിശീർഷ വരുമാനം
B. ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക്
C.വ്യാവസായിക കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച
D. ആരോഗ്യരംഗത്ത് സർക്കാർ ചെലവിന്റെ വളർച്ച
2.മാനവവികസന സൂചികയുടെ മൂല്യത്തെ പരോക്ഷമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം
A. ആയൂർദൈർഘ്യം
B. പ്രതിശീർഷ വരുമാനം
C. സാക്ഷരതാ നിരക്ക്
D. ശിശുമരണ നിരക്ക്
3...................
1.One of the following is not necessarily a  feature of Economic growth
A. Increased per capita income
B. High growth rate of economy
C. Increased wealth of industrial houses
D. Increased government expenditure on health
2.The variable which indirectly influences the value of Human Development Index
A. Life expectancy
B. Per capita income
C. Literacy rate
D. Infant mortality rate
3.Work participation rate means
A. The percentage of population doing hard work

B. The percentage of population doing agricultural activities
C.The percentage of working population to the total population
D. Population in the age group of 15 - 60 years
4.Mining and quarrying is a
A. Primary sector activity
B. Secondary sector activity
C. Tertiary sector activity
D. All the above
5. The objective of fiscal policy is
A. Price stability
B. Reduction in inequality
C. To provide equal opportunities
D. All the above
6. The following is not a feature of Socialist . economy
A. Price mechanism operates
B. State has ..................
1.ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമാണ സഭയിലെ കരട് കമ്മിറ്റിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ താഴെ പറ യുന്നവരിൽ ആരായിരുന്നു.
A. ഡോ. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
B. ഡോ. ബി.ആർ അംബേദ്ക്കർ
C. ഡോ. കെ.എം മുൻഷി
D. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
2.ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടിക യിൽ നിന്നും "സ്വത്തവകാശം' നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏത്
A. 42
B. 43
C. 44
D. 46
3.ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലികകടമകൾ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക അദ്ധ്യായം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ..................
1.Who among the following was the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly of India?
A. Dr. Rajendra Prasad
B. Dr. B.R.Ambedkar
c. Dr.K.M.Munshi
D. Jawaharlal Nehru
2.Which Amendment Act deleted the "Right to   Property from the list of Fundamental Rights in the Indian Constitution.
A. 42th
B. 43rd
C. 44th
D. 46th
3.Identify the committee which recommended  the inclusion of a separate chapter on Fundamental Duties in the Indian Constitution?
A. Swaran Singh Committee
B. Ashok Mehta Committee
C. Indrajith Gupta Committee
D. Rajmannar Committee
4.Which one of the following is correct with  regard to the procedure of Amendment of the Indian Constitution?
A. The bill can be introduced either by a minister or a Private member.
B. The bill to be passed by both houses of Parliament
C. The assent of the President is necessary for a bill to become an Act
D. All the above
5.Who presides over the joint sitting of the both   houses of the Indian Parliame..................
1. To develop an appreciation of the inter - dependence of nations and regions of the world is one of the main objectives of teaching
A. History
B. Geography
C. Economics
D. Politics
2.To develop interest in Social science learning,  which of the following is not suited
A. Usage of map, chart, globe, films etc.,
B. Knowledge on achievement level
C. Maintaining a bulletin board
D. Conducting field trips/visits
3.The micro-teaching skills does not include
A. Stimulus variation
B. Reinforcement
C. Asking probing questions
D. Problem solving
4.The inquiry Training Model of teaching was developed by
A. Jean Piaget
B. Richard Suchman
C. Donald Oliver
D. John Dewey
5.The three-demensional aids used for the effective classroom instruction of social science does not include
A. Models
B. Specimens
C. Slides
D. Puppets
6.A learning aid used for Social Science instruction which best visualizes relationships like comparisons, developments, classification and organizations is
..................
1.ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആശയത്വത്തിന്റെ ആസ്വാദനം എന്നത് ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യമായി വരുന്ന വിഷയം
A. ചരിത്രം
B. ഭൂമിശാസ്ത്രം
C. ധനതത്ത്വശാസ്ത്രം
D. രാഷ്ട്രമീമാംസ
2.താഴെ പറയുന്നവയിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപഠനത്തിൽ താൽപര്യം വളർത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്തത്
A. ഭൂപടം, ചാർട്ട്, ഗ്ലോബ്, സിനിമ മുതലായവയുടെ ഉപയോഗം
B. പഠന നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
C. ബുള..................
1. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയ പ്പെടുന്നത് 
(a) പ്ലേറ്റോ 
(b) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ 
(c) ഡാൾട്ടൺ
(d) കൊവിനിയ 
Answer : 1.b     
- 2. മൈക്രോടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് 
(a) ജോൺഡയി 
(b) DW.അലൻ 
(c) HE ആംസ്ട്രോങ് 
(d) ജോൺ ലോക്ക് 
Answer : 2.d   
3. ബുദ്ധിയുടെ ദ്വിഘടക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് 
(a) ഗാർഡ്നർ 
(b) സ്പിന്നർ 
(c) സ്പിയർമാൻ 
(d) അഡ്മർ 
Answer : 3.b   
4. അനുഭവ സ്തപിക ആവിഷ്കരിച്ചത് 
(a) എഡ്ഗർ ഡേൽ 
(6) F.S. കെല്ലർ 
(c) അൽപോർട്ട് 
(d) കാൾ റ..................
71. The author of Tuhafat-ul-Mujahiddin': 
(A) Sheikh Zainuddin 
(B) Al-Biruni 
(C) Sulaiman
(D) Ibn-Batuta 
Answer : 71.A  
72. The architect of Kuttipuram Proclamation: 
(A) Haider Ali
(B) Tipu Sultan 
(C) Saktan Thampuran 
(D) Kunjali Marakkar 
Answer : 72.B  
73. The founder of Atma Vidya Sangham. 
(A) Sahodaran Ayyappan 
(B) Brahmananda Sivayogi 
(C)V.T. Bhattathiripad 
(D) Vagbhatananda 
Answer : 73.D  
74. The brain behind the Malayali Memorial: 
(A) Dr. Palpu 
(B) Swadesabhimani Ramakrishna Pillai 
(C) G.P. Pillai 
(D) C.Kesavan 
Answer : 74.C  
75. The leader who headed the first popular ministry in the Travancore-CochinState: 
(A) C. Kesavan 
(B) T.K. Narayana Pillai 
(C) Patto. A. Thanu Pillai 
(D) Panampilli Govinda Menon. 
Answer : 75.B  
76. Dasarajna means: 
(A) Ten incarnations of Vishnu 
(B) A former slave turned into a ruler 
(C) Battle of the ten kings. 
(D) Ten sacrifices to be performed by the son of a slave mother 
Answer : 76..................
1. The word psychology means:
(a) Science of the soul 
(b) Science ofthe body 
(c) Science of the mind
(d) Study ofeducation 
ANSWER KEY 1.A
2. Psychology is ascience of...
(a) Education 
(b) Abnormal behavior 
(c) Behavior
(d) Education 
 ANSWER KEY  2.C 
3. The book, 'Contemporary schools of Psychology written by------ 
(a) Wilhelm Wundt 
(b) Robert.SWoodworth 
(c) John B Watson
(d) Wolfgang Kohler 
ANSWER KEY  3.B 
4. Founder of modern experimental psychology: 
(a) Robert.SWoodworth 
(b) John B Watson 
(c) Wolfgang Kohler
(d) Wilhelm Wundt 
ANSWER KEY  4.D
5. The first formal psychology 4 laboratory is situated in:
(a) Germany 
(b) Leipzig
(c) Athens 
(d) America 
 ANSWER KEY  5.B 
6. Individual behaviour is determined by: 
(a) The individual's biological constitution 
(b) The individual's acquired traits 
(c) The social and physical context
(d) All ofthe above 
ANSWER KEY  6.D 
7. Kurt Lewin: 
(a) developed a theory which stimulated a great deal of ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions