Minimum Qualification Category I
Higher Secondary/ Senior Secondary or (or its equivalent) with at least 45% marks and two year Trained Teachers’ Certificate TTC / DEd [by whatever name known] conducted by Board of Examination, Govt. of Kerala or its equivalent.
OR
Higher Secondary/ Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations 2002.
OR
Higher Secondary/Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)
OR
Higher Secondary/Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 year Diploma in Education (Special Education).
OR
Other Equivalent qualification.


..................
Minimum Qualification Category II
B.A/B.Sc./B.Com. and 2 year Diploma in Elementary Education/Trained Teachers’ Certificate TTC / DEd [by whatever name known] conducted by Board of Examination, Govt. of Kerala or its equivalent.
OR
B.A/B.Sc/B.Com with at least 45% marks and 1 year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with NCTE (Recognition, Norms and Procedure) regulations issued from time to time in this regard.
OR
Higher Secondary/Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)
OR
Higher Secondary/ Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 year B.A/B.Sc.Ed or B.A. Ed or B.Sc.Ed.
OR
Other Equivalent qualification.


..................

CategoryDate of ExaminationDurationTime
K-TET II23/06/2018, Saturday10.00 am-12.30 aam2 ½ hrs

..................
CategoryDate of ExaminationDurationTime
K-TET II23/06/2018, Saturday2.00 pm - 4.30 pm2 ½ hrs

..................
31. 15 കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില 51 രൂപയായാൽ 24 കിലോ
ഗ്രാം അരിയുടെ വിലയെത്ര? :
(a) 85  
(b) 81.6
(c) 65
(d) 59.5
ANSWER KEY 31.(b) [51/15*24]
32. ചിത്രത്തിൽ 80 ച. മീ. പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം ABCDയുടെ മധ്യബിന്ദുക്കളാണ് P,Q,R,S. വികർണത്തിന്റെ മധ്യബിന്ദു വാണ് എങ്കിൽ ഷേഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്രമീറ്റർ?
http://masterstudy.net/image/images/mwQCC.png
(a) 60
(b) 40
(C) 30
(d) 20
Answer Key 32.(c) 
33. 1 3/4-ൽ എത്ര 1/8 കൾ ഉണ്ട്?
a) 1
(b) 14
(c) 16
(d) 18
Answer Key  33.(b) 
34. പകുതി എന്ന ആശയം ക്ലാസിൽ അവതരിപ്പിക്..................
1.Which of the following period is generally 1. termed as “the period of conflicts' in one's developmental stage?
A. Infancy
B. Childhood
C. Adolescence
D. Adulthood
2.Assume that a student is given a list of 2. correlated words to study and is asked to recall the words at a later time. Then according to Guilford's Structure of Intellect model, the content of this test is:
A. Symbolic
B. Behavioural
C. Figural
D. Semantic
3,In order to help a mentally challenged child in your class which of the following strategies would you adopt?
A. Send him to special school
B. Do not give him special attention
C. Provide him with simple, concrete experience
D. Ask him to change his learning style
4.A student of your class is being ridiculed by  his classmates because he gives foolish answers to all questions. What would you do?
A. Stop asking questions to him so that  such situation can be avoided
B. Advice the other students to be sympathetic and not to ridicule him
C. Inform his..................
1. വികസന ഘട്ടങ്ങളിൽ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
A. ശൈശവം
B.ബാല്യം
C.കൗമാരം
D. പ്രായപൂർത്തിഘട്ടം
2.പരസ്പരബന്ധമുള്ള ഏതാനും വാക്കുകളുടെ പട്ടിക നൽകിയിട്ട് കുറച്ചു സമയത്തിനുശേഷം അത് പുനസ്മരിക്കാൻ ഒരു കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി കരുതുക. ഗിൽഫോർഡിന്റെ മാതൃക അനുസരിച്ച് ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം ഏത്?
A. സിംബോളിക്
B. ബിഹേവിയറൽ
C. ഫിഗറൽ
D. സിമാന്റിക്
3.ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള..................
1. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ശൈലി തെരഞ്ഞെടുക്കുക
A. കേളികൊട്ട്
B. തിരനോട്ടം
C. കലാശക്കൊട്ട്
D. അരങ്ങുതകർത്തുക
2."ആനച്ചന്തം' എന്നതുകൊണ്ടർഥമാക്കുന്നതെന്ത്?

A. ആകെക്കൂടിയുള്ള ഭംഗി
B. ആനയുടെ ചന്തം
C. അത്യാധികമായ ഭംഗി
D. അഭംഗി
3.വേറിട്ടരൂപം തെരഞ്ഞെടുക്കുക
A. അയ്യമ്പൻ

B. ഷൺമുഖൻ
C. ത്രിമധുരം
D. നാല്പാമരം
4.ഒരു ബോധന മാധ്യമമായി കഥകളെ ഉപയോഗിച്ചുവന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.
A..................
1.தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் பெறும் மாணவன் வகுப்பில் வாசிப்புப் பயிற்சி அளிக்கையில் நடுங்கினான். அவனது இயலாமையைப் போக்க ஆசிரியர் செய்ய வேண்டியது.
A. தனியாக அழைத்துப் பேசுதல்
B. மாணவர்கள் முன்னிலையில் ஊக்குவித்தல்
C. Bഥ6 ജൂഴഖ ചിട്ടയ
D. மேலும் வாசிக்க வைக்காமல் அமரச் செய்தல்
2.'பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணம் பெறும்' எனும் பழமொழியைக் கீழ் வரும் எந்தக் கருத்துடன் உவ மித்துக் கற்பிப்ப..................
1.'ನಮ್ಮ ನೆಲದಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ,ಸದಾಕಾಲ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ' -ಕವಿತೆಯ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾದ
'ಮಾತೆ' ಪದ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?
A) ತಾಯಿ
B) ನೆಲ
C) ನುಡಿ
D) ಜನರು
2.“ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ' ಕತೆಯನ್ನು ದೃಶ್ಯ - ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತರಗತಿ ಬೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
A)ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ವಾದನೆ
B)ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಪರಿಚಯ
C)ಮಾತಿನ ನಿರರ್ಗಳತೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ
D)ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ವಾದನೆ
3.“ ..................
Questions 1 -4
Read the passages given below and fill up the blanks using the best alternatives from
those given below. Each question carries one mark: Mr. Ramaswami is a very strict man. He ....(1).... that life is meant only for work and it is foolish to waste one's time or money. He is not a poor man (he earns nearly ten thousand rupees a month), but he wants his children to lead simple lives. His wife ....(2).... dead and his eldest daughter, Meena, keeps the house. She has seven brothers and sisters. The children get up at 4.30 every morning. They read their lessons from 5am to 8 am while Meena prepares breakfast. She gives only one dosa and a little chutney to each child. The children walk to school. They do not wear shoes. They carry some rice and ....(3).... sambar in a tiffin-box to school and eat their lunch under a tree. They return home at 4 in the evening. Srinivas, Mr. Ramaswami's eldest son, goes to market to buy vegetables. The children read their lessons again from. 5...................
لاحظ التعبير الآتي. أي الوظائف اللغوية يؤديها هذا التعبير "جزاك الله خيرا؟
A. التحية.
B.التهنئة
C. التوصية
D. الشكر .
2.في العملية الشفوية. أي أسباب من دارس متفوق في العملية التحريرية وهو متخلف الآتية تجعل الدارس متخلفا في العملية الشفوية؟
A. التنفر في الدراسة
B. عدم كفاءة اللغة.
C. الخوف والخجل
D. عدم قدرة الذاكرة
3.ترفع مدرسة شكوكا ”كيف تترسخ اللغة في الدارسين بدون تدرس قواعد اللغة ؟“ أي الإجابات الآتية يجنب الشكوك؟
A. القواعد اللغوية لا يحتاج تدريسها في الصف
. B. ليس للغة قواعد ولا مبادئ
C يلزم تدریس قواعد اللغة بعد دراسة اللغة .
D. تكتسب قواعد اللغة خلال اك..................
1.ആഗസ്റ്റ് 6 എന്ന ദിനം താങ്കളുടെ വിദ്യാലയ ത്തിൽ ദിനാചരണമായി നടത്തുമ്പോൾ ഏതി നാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്?
A. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
B. യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത, യുദ്ധവിരുദ്ധ മനോഭാവം
C. ശുചിത്വബോധവും, ശുചിത്രപ്രവർത്തനങ്ങളും
D. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരചരിത്രം

2.രാമുവിന്റെ പ്രദേശത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ മലിനീകരണം കണ്ടെത്താൻ അധ്യാപകനായ താങ്കൾ നൽകുന്ന നിർദേശമെന്തായിരിക്കും?
A. പ്രോജക്ടിൽ ഏർപ്പെ..................
1.During the commemoration of August 6 in   your school, importance should be given to
A. Environmental protection
B. Anti-war attitude
C.Significance of cleanliness
D. History of struggle for independence

2.As a teacher, what activities will you suggest  to enable a child to identify the polluted condition of water resource. ?
A. Project
B. Interview with experts
C. Conduct seminar
D. Utilise libraries

3.Which of the following principle is involved in the balancing of hammer as shown in the figure
http://masterstudy.net/image/images/tx3xj.png
A. Principle of Floatation
B. Archimedes Principle
C. Laws of Motion
D. Principle of Levers

4. Select the correct one from the given table.  
Food Items Major nutritive component (Vegetables&Leafy vegetables )
A. Carbohydrate
B. Protein
C. Fat
D. Vitamins, Minerals

5.Which one is the correct food chain?
A. Grass » Grasshopper » Frog Snake » Eagle
B. Frog » Snake » Eagle » Grasshopper
C.Grasshopper » Frog » G..................
1.Which method given below for acquiring the concept of multiplication does not conform to the approach to mathematics learning
A.Rote learning of multiplication table
B.Repeated addition
C.Applying in new situation
D.Solving practical problems.
2.A bus starts at 2 : 40 in the morning from Trivandrum and reaches Kannur at 4 : 05 in the evening. The time taken for the journey
A. 13 hours 25 minutes
B. 12 hours 25 minutes
C. 13 hours 15 minutes
D. 12 hours 15 minutes
3.Which of the following concepts is not a correct interpretation of 3/4
A. three one fourths
B. three of the four equal parts into which 1 is divided
C. dividing 3 into 4 equal parts
D. four one-thirds
4.Which of the following paper strips gives a cube on folding?
http://masterstudy.net/image/images/qVaPU.png
5.If all the numbers in the operation 5x3x2 are doubled, then how many times the original would be the new product?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8..................
1.താഴെ കൊടുത്തതിൽ ഏത് രീതിയാണ് ഗുണനവസ്തുത സ്വായത്തമാക്കുന്നതിൽ ഗണിത പഠന സമീപനവുമായി യോജിക്കാത്തത്?
A. ഗുണനപ്പട്ടിക ഉരുവിട്ടു പഠിക്കുന്നത്
B. ആവർത്തന സങ്കലനത്തിലൂടെ
C. പുതിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത്
D. പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിർധാരണം ചെയ്യുന്നത്
2.രാവിലെ 2:40 ന് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ബസ് വൈകുന്നേരം 4:05 ന് കണ്ണൂരിലെത്തുന്നു. യാത്രയ്ക്കെടുത്ത സമയം എത്..................
1.A nursery teacher monitors a group of  children, recording each instance of Altruistic behavior as it occurs. The teacher uses
A. Experimental method
B. Naturalistic observation
C. Case Study
D. Survey method
2.According to Piaget, a Mathematics teacher 2, can teach, A  B = B  A, only when the child's cognitive development is at :
A. Sensori - motor stage
B. Preoperational stage
C. Concrete operational stage
D. Formal operational stage
3.A mentally challenged child is not admitted in 3. the school by the headmaster. Being a teacher in the same school, which of the following would help you arguing in favour of the child?
A. New education policy 1986
B. Kothari commission Report 1966
C. PWD Act 1995
D. PWD Act 1985
4. For using insightful learning in a classroom, which of the following is the most appropriate condition required
A. Sensation
B. Intelligence
C. Perception
D. Attention
5. The mential activity that goes on in the brainwhen a person is processing information is called:
A..................
1.ഒരു നഴ്സറി അധ്യാപിക, കുട്ടികൾ പരസ്പരം സഹായം നൽകുന്ന സന്ദർഭ ങ്ങൾ തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നു കരുതുക. അധ്യാപിക അനുവർത്തിക്കുന്ന രീതി ഏത്?
A. പരീക്ഷണരീതി
B. സ്വാഭാവിക നിരീക്ഷണം
C. കസ്റ്റഡി
D. സർവേ
2.പിയാഷെയുടെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഒരു ഗണി താദ്ധ്യാപികയ്ക്ക് A  B = B  A എന്ന ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കുട്ടി ഏതു ബൗദ്ധിക നില യിലെത്തിയിരിക്കണം.
A. ഇന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
B. പ്രാഗ്ചിന്ത..................
1. ഭാഷാപാഠാവലിയിൽ വിവിധ വ്യവഹാരരൂപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ലാത്തതേത്?
A. വ്യവഹാരരൂപങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക
B. ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി നേടുക
C. വ്യവഹാരരൂപങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുക
D. വിവിധ രചനാ രീതികളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുക.
2, “സൂതവാക്യം കേട്ടു മോദേന ശൗനക - നാദരവോടു നാഗോല്പത്തി ചൊൽകെന്നാൻ' ഇതിനു സമാനമായ താളത്തിലുള്ള വരികൾ കണ്ടെത്തുക.
A. കണ്ണനെക്കാണ്മതിന്നായല്ല..................
1. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶನು ಬರೆದ ಆಸ್ವಾದನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಕಾರಣ
A)ಅವನು ತರಗತಿಯ ಬುದ್ದಿವಂತ ಹುಡುಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ
B)ಗುಂಪಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ
C)ಅಧ್ಯಾಪಕರ ರಚನೆಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿದುದರಿಂದ
D)ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ
ಬರೆದ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದುದರಿಂದ
2. ಕೊರಡ್ಕಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ರವರ 'ಧನಿಯರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ' ಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕ..................
1.ஆறாம் வகுப்பு மாணவருக்குக் கவிதை எழுதும் செயல்பாட்டினை அளித்தால், அப்படைப்புகளை மதிப்பிடும்போது எதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம்?
A. வருணனை
B. கருத்து
C. கற்பனை
D. எழுத்துப் பிழை
2. திட்டமிடுதல், திரட்டுதல், பகுத்தாய்தல், தொகுத்தாய்தல், தீர்வுகாணல் இவை இந்தக் கற்றல்
முறைக்குப் பொருத்தமானது?
A. விரிவுரை முறை
B. செயல்திட்ட முறை
C. வினாவிடை முறை
D. விளையாட்டு முறை
3. "த..................
I. Language Comprehension
Read the following poem and choose the correct answer for the questions that follow:
Fallen Leaves
Why should I be the first to fall Of all the leaves on this old tree? Though sadly soon I know that all Will lose their hold and follow me While my birth - brothers bravely blow Why should I be the first to go?
Why should I be the last to cling Of all the leaves on this bleak bough? I have fluttered since the fire of spring And I am worn and withered now I would escape the winter gale And sleep soft - silvered by a snail.
When swoop the legions of the snow To pitch their tents in roaring weather We fallen leaves will lie below And rot rejoicing together; And from our rich and dark decay Will laugh our brothers of the May.
1.In the first stanza, what does the phrase "my birth - brothers" stand for?
A. Other trees
B. Other leaves
C. Wind
D. Other seasons
2.Which among the following phrases come nearer in meaning to "worn and withered"? A. Hail and hearty
B. Black a..................
1. ഡിസ്ലെക്സിയ ആണെന്നറിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് നൽകുവുന്ന ഉചിതമായ പഠനപിന്തുണ എന്ത്?
A. കുട്ടിക്കുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുകൾ എന്താണെന്നു കണ്ടെത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക
B. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുക
C. കുട്ടിയോട് അനുകമ്പ, അനുതാപം എന്നിവ പ്രകടിപ്പിക്കുക
D. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കുക
2.പ്രൈമറി ക്ലാസിലെ കുട്ടി എഴുതിയ കഥ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ താരതമ്യേന..................
I. Read the following passage and choose the right answer for the questions 1 - 6
According to Greek mythology, Atlas was a Titan of enormous strength. After being defeated by the god Zeus, Atlas was forced to carry the earth and the sky for eternity. In depictions of Altas, he is shown as a stooped figure carrying the globe on his shoulders. Because of his association with globe, maps began to be decorated with this image of Atlas. Accordingly, the word 'Atlas' became a nickname for a collection of maps. Today, an atlas refers to any book that consists of a bound collection of maps. For example, an atlas can be made up of maps of the countries of the world ... Sometimes an atlas will also contain graphs and charts with other statistical information about religion, temperature, languages or population of a given area.

1.This passage focuses on ......
A. Greek mythology
C. how the term 'atlas' has been evolved
B. culture, religion and climate of certain areas
D. the enormous strength o..................
1. चिन्तन के साथ भाषा का क्या संबन्ध है?
A. चिन्तन और भाषा अलग - अलग है।
B. भाषा का चिन्तन के साथ थोडा संबन्ध है।
C. चिन्तन ही भाषा है।
D. चिन्तन और भाषा समान्तर तत्व हैं
2. बच्चों के मन में भाषा का अनुभव कैसे स्थिर रख सकता है?
A. यांत्रिक अनुभवों से
B. संवेगात्मक बिम्बों से
C. सुनी - सुनाई बातों से
D. कंठस्थ करवाने से
3. संशोधन के उचित सोपान चुनें -
A. वाक्यपरक, रूपपरक, स्वनिमपरक, आशयपरक, प्रोक्तिपरक
B. प्रो..................
1. من نال جائزة نوبيل» للأدب من هذه المجموعة؟

A. كامل كيلاني .

B. محمد الغزالي . .

C. نجيب محفوظ.

D. خليل جبران .

2.

لاحظ التصريحات الآتية واختر منها ما يناسب للنظريات الحديثة لتعلم القواعد اللغوية.

A. تعلم القواعد اللغوية مهم جدا .

B. لا يهتم بقواعد اللغوية.

C. تزويد الفرص لتعلم القواعد وظيفيا.

D. تزويد الفرص لتعلم القواعد اصطلاحيا .

3.

هنا بعض الطرائق. اختر منها ما لا يليق بالتعليم التعاوني.

A. طريقة المشروع.

B. طريقة حل المشكلات. ..

C. ال
..................
نے چند سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ زبان کی آموزش کے سلسلے میں سب سے مناسب اور مؤث سرگرمی کون سی ہے؟
A دیے گئے سوالوں کے جواب استاد خود بچوں کو بتا دیتا ہے
۔ B سبق کامفهوم استادخونشرت کر کے مجھاتا ہے۔
C.استاد چند موضوع دیتا ہے پہ پسندیدہ موضوع گروہ میں بحث کر کے لکھتا ہے۔
D. ہر سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق یاد کر کے لکھنے کی ہدایت دیتا ہے
2.۔ ایک طالب علم ہمیشہ ایک ہی فلمی گیت گنگناتا رہتا ہے۔ اس نے کی صلاحیت اس کے ذریعے حاصل کیا ہے۔
A آموزش
B تعليم
C.تعلم
D. تعلیم تعلم
3. ایک اچھا استاد وہ ہے جو
A تمام تعلیمی سرگرمیاں خود ہی کر دیتا ہے
B تعلیمی سرگرمیوں کی تمام ذمہ داری..................
सुखदमनुकूलं च यत् तद् ....................
A. ध्यानम्
B.आसनम्
C. प्राणायामः
D. समाधिः
2. भासनाटकचक्रेषु अन्यतमं भवति .....
A. अभिज्ञानशाकुन्तलम्
B. वेणीसंहारम्
C. दूतवाक्यम्
D. उत्तररामचरितम्
3. भाषाबोधनतत्वेषु किं नान्तर्भवति ?
A. स्थूलात् सुक्ष्मं प्रति
B. ज्ञातात् अज्ञातं प्रति
C. सरलात् कठिनं प्रति
D. लेखनात् वाचने प्रति
4. नैय्यायिकानां पञ्चावयववाक्येन सदृशं बोधनतत्वम् ।
A. हेर्बार्टीयसोपानानि
B. सूक्ष..................
1.താഴെ പറയുന്ന പ്രത്യേകതകളിൽ "വെച്ചൂർ പശു'വുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത് ഏത്?
A. കേരളത്തിന്റെ തനത് ഇനം പശു.
B.കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള കാലിത്തീറ്റയുടെ ആവശ്യകത
C.വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനം
D. ഉയരം കൂടിയ പശു
2.'AB' ഗ്രൂപ്പ് രക്തം നൽകാവുന്നത്
A. 'A' Group ന് മാത്രം
B. 'B' Group ന് മാത്രം
C- 'O' Group ന് മാത്രം
D. 'AB Group ന് മാത്രം
3- ശാസ്ത്രപഠനത്തിന് ശാസ്ത്രക്ലബ്ബുകളുടെ പങ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. താഴെ കൊടുത്തി രി..................
1.Which one of the following peculiarities is not related to 'Vechoor Cow'?
A. Kerala's indegenous cow
B. Low fodder cost
C. Endangered species
D. Tallest cow
2."AB' group blood can be donated to
A. 'A' Group only
B. 'B' Group only
C. 'O' Group only
D. 'AB' Group only
3.The role of Science club is inevitable in Science . Education. Which one of the following will you disagree with?
A. To develop deep knowledge in class room science learning
B. To increase scientific interest
C. To understand scientific knowledge through experiments
D. To develop awareness and concern for scientific issues in personal, social, environmental and technological contexts.
4. Displacement - time graph of the an oscillating particle is given in the figure. Analyse the figure and choose the correct answer.
http://masterstudy.net/image/images/DEze3.png
A. Frequency = 1 Hz, Period = 2 s,
Amplitude = 4 m
B. Frequency = 2 Hz, Period = 1/2 s,
Amplitude = 2 m
C.Frequency = 1/2 Hz, Period = 2 s,
Amplitude ..................
1.To decrease the area of a square by 36%, by what percent of its length should each side be reduced?
A. 6
B. 8
C. 80
D. 20
2.The number x-y  is greater than the number   xy. Which of the following conclusions can we draw from this?
A.x and y are both positive
B.x and y are both negative
C.x is negative
D.y is negative
3.Choose the specification from those given  below, with which we cannot draw a triangle
A. AB = 6 cm., AC = 5 cm., B. AB = 6 cm., AC = 4 cm., C. AB = 6 cm., AC = 3 cm., D. AB = 6 cm., AC = 2 cm., 4.For answering a particular question, a student. did not use the method suggested by the teacher. Which of the following should be the teacher's reaction?
A. Insist that the teacher's method should be used
B. Rebuke the child for disobedience
C. Praise the child if the method is correct
D.Warn him that such deviations would not be given credit in an exam
5.The number sequence 12, 23, 34, 45, ...
A. includes both 100 and 1000
B..................
1.ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് 36% കുറയ്ക്കാൻ, അതിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എത ശതമാനം വീതം കുറയ്ക്കണം?
A. 6
B. 8
C, 80
D. 20
2.x - y എന്ന സംഖ്യ x  y എന്ന സംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ നിന്ന്, ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതു നിഗമനത്തിലെത്താം ?
A. x, y ഇവ രണ്ടും അധിസംഖ്യകളാണ്
B. x, y ഇവ രണ്ടും ന്യൂനസംഖ്യകളാണ്
C. x ന്യൂനസംഖ്യയാണ്
D. y ന്യൂനസംഖ്യയാണ്
3.ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് അളവുകൾക്ക നുസരിച്ചാണ് ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക..................
1.- Social Science is a common core comprising history of India's freedom movement, constitutional obligations, values, democracy, secularism, equality of sexes, protection of the environment, small family norms, etc. This is the viewpoint of
A. Radhakrishnan Commission, 1948 - 49
B. Secondary Education Commission,1952 - 53
C.Kothari Commission, 1964 - 66
D. National Policy on Education, 1986
2..Which one of the following is not a merit of democracy?
A. Equal distribution of wealth
B. Spirit of tolerance
C. Cliques and groups
D. Mutual co-operation
3.Total financial outlay of the 12th five year plan 3, of the Government of India.
A. 98 lakh crore
B. 75 lakh crore
C. 80 lakh crore
D. 92 lakh crore
4. The type of rainfall common along mountaineous regions
A. Orographic rain
B. Frontal rain
C. Cyclonic rain
D. Coastal rain
5.Name the first president of the Travancore  State Congress
A. Pattom Thanupillai
B. K. Kelappan
C. K. Madhavan Nair
D. K. P. Kesava Menon..................
1.ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം, ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതകൾ, മൂല്യങ്ങൾ, ജനാധിപത്യം, മതനിരപേക്ഷത, ലിംഗപരമായ സമത്വം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ചെറിയ കുടുംബ സങ്കല്പം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉൾച്ചേരുന്ന പൊതുകേന്ദാശയമുള്ള ഒന്നാണ് സാമൂഹ്യശാ സ്ത്രം. ഈ വീക്ഷണം മുന്നോട്ടുവച്ചത്.
A. രാധാകൃഷ്ണ ൻ കമ്മീഷൻ, 1948 - 49

B. സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ, 1952 - 53
C. കോത്താരി കമ്മീഷൻ, 1964 - 66
D. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം, 1986
..................
1 .മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ശിശുവിനുണ്ടാകുന്ന വികാസത്തെ ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
Answer:1. പിയാഷെ 
2. പഠനത്തിൽ അനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിചത് ആര്?
Answer:2. പാവ്ലോവ് 
3 . പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വികാസ ഘട്ടം ഏതാണ്?
Answer:3. കൗമാരം 
4.ബുദ്ധി മാപനത്തിനുള്ള ശരിയായ സമവാക്യം ഏത്?
Answer:4. IQ= MA/CA x 100 
5.ശ്രമ പരാജയ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചതാര്?
Answer:5. തൊണ്ടയ്ക് 
6 .അക്കാദമിക വിഷയങ്..................
1. ശാസ്ത്ര പ്രദർശനത്തിൽ പ്രദർശന വസ്തുക്കളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകേണ്ട മാനദണ്ഡം?
Answer:1 ശാസ്ത്രീയ സമീപനം
2.പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഗ്രഹിച് ക്രമാനുഗതമായി അനുസ്മരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിന്റെ പേരെന്താണ് ?
Answer:2പുനരവലോകനം 
3ഒരു തൊഴിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും രംഗത്തോ വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്യതയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പേരെന്ത് ?
Answer:3അഭിക്ഷമത 
4.പ്രൈമറി ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ..................
ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് & പെഡഗോഗി
- Qns. 1 to 8 
1. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്: കുഞ്ഞു ലക്ഷ്മി വരച്ച ചിത്രം കൊള്ളാമല്ലോ! ങ്ഹാ...... ഇതെന്താ ? ആടാണോ? പിന്നെന്താ, എൻറ കുഞ്ചിയാടാ - കുഞ്ചിയാടിനു മുന്നിൽ എന്തിനാ വലിയൊരു വേലി ? അയ്യോ! കുഞ്ചിയാട് എൻ പൂ കടിക്കും അതാ.. അതിന് പു എവിടെ ? വേലിന്റെ അപ്പുറം ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി സ്കൂളിലെത്തിയത്
(a) താൻ വരച്ച ചിത്രം ടീച്ചറെ കാണിച്ച് ആനന്ദിക്കാൻ 
b) തന്റെ ചുറ്റു..................
category-2 (Part-1) SCIENCE 
1. സിമൻറ് കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസപദാർഥം ഏത്? 
Ans: ജിപ്തം (ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ്)
2. പ്രകൃതിദത്തമായ റബ്ബറിൽ ഏത് മൂലകം ചേർക്കുന്നതിനെയാണ് വൾക്കനൈസേഷൻ എന്നു പറയുന്നത്? 
Ans:സൾഫർ -
3. നോൺസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിൽ പൂശിയിരിക്കുന്ന ടെഫ്ളോണിൻറെ രാസനാമമന്ത് - 
Ans:പോളിടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എഥിലീൻ - 
4. പ്രകൃത്യാലുള്ള റബ്ബറിൻറ രാസനാമമെന്ത്? 
Ans:ഐസോപ്രീൻ - 
5. ഓസോൺ നാശനം കുറയ..................
Category I-LP Section
(Part-1)
76.മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലബോറട്ടറി ഉപകരണത്തിൻറെ പേരെന്ത്? http://masterstudy.net/image/images/a3rCw.jpg
(a) ബ്യൂററ്റ് 
(b) കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്
(c) ബീക്കർ
(d) മെഷറിങ് സിലിണ്ടർ
ANSWER KEY 76.(d) 
77. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആഹാരബന്ധ  ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ നിന്നും ശരിയുത്തരം കണ്ടെത്തുക. : 1. പശു - പുല്ല് : 2. ചിത്രശലഭം - തേൻ : 3. പല്ലി- ഷഡ്പദങ്ങൾ : 4. പട്ടുനൂൽപ്പുഴ - ഇല : 
(a) 1, 2 സസ്യഭോജികളും 3, 4 മിശ്രഭോജികളു..................
(Part-1) SOCIAL SCIENCE
1. പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ വിദേശകാ ര്യ മ ന്തിയായിരുന്നയാൾ പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രിയായി. ആരാണയാൾ? 
(a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി 
(b) വി.പി. സിങ് 
(c) ചരൺസിങ് - 
(d) വാജ്പേയ് 
 Ans: (b) വി.പി. സിങ് - 
2. പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഭവത്തിനുദാഹരണമാണ് 
(a) കൽക്കരി 
(b) വനം 
(c) പെട്രോളിയം 
(d) പ്രകൃതിവാതകം -
 Ans: (b) വനം
3. റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപീകൃതമായ 19 വർഷം 
(a) 1935 
(b) 1949 
(c) 1939 
(d) 1945 
Ans: (a) 1935 
4. 'മെയിൻ കാംഫ്' ഹ..................
 1. യൂറോപ്യൻ 'നവോത്ഥാന'ത്തക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ പ്രസ്താവനയേത്? 
(a) 1543-ൽ തുർക്കികൾ കോൺസ്മാൻറിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയത് നവോത്ഥാനത്തിന് സഹായ
കമായി.
(b) നവോത്ഥാനത്തിൻറെ പിതാവ് - "പെട്രാർക്ക് ആണ്.
(c) നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ്. 
(d) നവോത്ഥാന കലാകാരന്മാരി ലൊരാളാണ് പാബ്ലോ പിക്കാസോ . 
ANSWERS 1. d 
2. ഇന്ത്യയിലെ യൂറോപ്യൻ അധി നിവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ ജോടി ഏത്? 
(a) ഫ്രഞ്ച് ഈസ്..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions